Jak przebiega wstępne szkolenie BHP?

Instruktaż ogólny BHP

Szkolenia BHP stanowią nieodłączny element funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż ogólny przeprowadzony musi być w taki sposób, aby zapoznać pracownika z zawartymi w Kodeksie pracy przepisami BHP, regulaminem pracy obowiązującym pracowników w danym przedsiębiorstwie, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Instruktaż ogólny z zasad BHP odbywają:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci - praktykanci
 • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca  zadania tej służby u danego pracodawcy bądź pracodawca, jeśli sam  wykonuje takie zadania. Może go też przeprowadzić wyznaczony przez pracodawcę pracownik, który posiada zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający należytą realizację programu instruktażu, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas tego szkolenia zajmować powinien trzy godziny lekcyjne.

Przebieg wstępnego ogólnego szkolenia BHP

Wstępne szkolenie BHP powinno zawierać szczegółową tematykę, którą szkoleniowiec przekazuje szkolonemu, a następnie weryfikuje przyswojoną przez niego wiedzę.
Szczegółowa tematyka ogólnego szkolenia BHP zawierać powinna:

 1. Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów bądź zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 5. Zagrożenia wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy, podstawowe środki zapobiegawcze.
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, mające związek z obsługą urządzeń technicznych.
 7. Porządek i czystość w miejscu pracy, ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 8. Profilaktyczna opieka lekarska, zasady jej sprawowania w stosunku do stanowiska osoby szkolonej.
 9. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 10. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Przebieg instruktażu stanowiskowego

Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik wykonywać będzie swą pracę. Jego celem jest zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na danym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami, a także z metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż ten obejmować powinien następujące etapy:

 1. Rozmowę wstępną instruktora – bezpośredniego przełożonego z pracownikiem.
 2. Pokaz i objaśnienie przez instruktora wszelkich czynności, które pracownik ma wykonywać na stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy.
 3. Próbne wykonanie czynności przez szkolonego pracownika oraz ewentualna ich korekta przez instruktora.
 4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

Instruktaż stanowiskowy zakończyć powinno sprawdzenie wiadomości z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. Pozytywne zdanie sprawdzianu z uzyskanej wiedzy stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika do pracy na określonym stanowisku. Czas trwania szkolenia na danym stanowisku uzależniony powinien być od przygotowania zawodowego pracownika, stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.