BEZPIECZEŃSTWO NA BASENIE I W STREFIE SPA

Jak aktynie wypoczywać na basenie i w SPA zachowując bezpieczeństwo?

Bezpieczeństwo na basenie kojarzone jest przede wszystkim z bezpieczeństwem użytkownika obiektu. Podstawowe zasady dbałości o klienta zawrzeć można w kilku krótkich hasłach:

 • chlorowanie lub ozonowanie wody,
 • dbałość o higienę w szatniach,
 • regularne wycieranie podłogi, które wynika z wymogów sanitarno-epidemiologicznych i ma na celu ograniczenie wypadków.

Oczywiście zadowolony klient, który na terenie obiektu czuje się bezpieczny to podstawa. Ale ktoś za to bezpieczeństwo odpowiada.
Tego typu obiekty wymagają zatrudnienia wielu pracowników, począwszy od kadry zarządzającej obiektem, personelu pracującego poza płytą basenu np. recepcja, poprzez wyspecjalizowaną kadrę na basenie, po osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku.
Pracownicy basenu zatrudnieni w pełnym, a często też w zwiększonym wymiarze godzin pracy narażeni są na czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Osoby pracujące na płycie basenu:

 • ratownicy wodni,
 • osoby prowadzące zajęcia z dziećmi,
 • instruktorzy zajęć rekreacyjnych, takich jak aqua aerobik czy aqua cycling,

w czasie pracy oddychają powietrzem nasyconym chlorem lub ozonem, dodatkowo pracują w warunkach o podwyższonej temperaturze, kwalifikowanych jako szkodliwe i uciążliwe.
Charakter pracy osób zatrudnionych na basenie niesie ze sobą możliwość występowania czynników biologicznych, w tym kontaktu z krwią lub innymi infekcjami zakaźnymi, na przykład w sytuacji udzielania pierwszej pomocy.
Pamiętać należy również o pracownikach serwisu sprzątającego na basenach, którzy biorąc pod uwagę specyfikę obiektu korzystają ze środków czystości o silnym działaniu. Wdychanie oparów z tych środków może mieć dla nich uboczne skutki zdrowotne. Ta grupa pracowników serwisowych wymaga wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, gdzie istotną rolę odgrywać będą:

 • ochrony oczu i twarzy w postaci dedykowanych dla tej branży maseczek ochronnych
 • odpowiednie do wykonywanych czynności rękawice lateksowe zabezpieczające dłonie pracownika przed urazami i zanieczyszczeniami.

Na jakie czynniki narażeni są pracownicy strefy SPA?

Na osoby wykonujące pracę w sektorze odnowy biologicznej, także czekają zagrożenia. Osoby pracujące w strefie SPA mają kontakt ze skórą klientów, przez co niewątpliwie narażone są na zagrożenia biologiczne. Bardzo ważne jest zatem stworzenie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przygotowanie oceny ryzyka zawodowego oraz regularne szkolenia mające na celu budowanie świadomości personelu. Pracownicy SPA w trosce o zdrowie swoje i klientów, powinni:
- zachowywać zasadę czystych rąk poprzez ich częste mycie, przy wykorzystaniu odpowiednich środków BHP
- stosować przyłbice osłaniające twarz, przystosowane do pracy w gabinetach spa i kosmetycznych lub maseczki zasłaniające usta i nos
- korzystać z rękawic jednorazowego użytku
- czyścić i dezynfekować sprzęt po każdym użyciu.
Dodatkowo należy pamiętać, że podczas różnego rodzaju zabiegów kosmetycznych, w tym zabiegów w strefie SPA produkowane są odpady (także biologiczne), które należy w bezpieczny sposób utylizować. Ważnym czynnikiem charakteryzującym pracę w gabinecie/strefie SPA jest wysokość temperatury w pomieszczeniu. Komfort termiczny odpowiedni dla klienta, nie zawsze oznaczać będzie komfort pracy osoby wykonującej zabieg.

WYMAGANIA BHP DLA PRACOWNIKÓW BASENÓW I SPA

Przed każdą osobą podejmującą pracę, niezależnie od branży stawiane są wymagania wynikające z przepisów BHP. Nie inaczej jest w przypadku pracowników basenów i strefy SPA.
Podstawowe wymagania i szkolenia BHP – niezależne od stanowiska:

 • szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • ocena ryzyka zawodowego
 • szkolenia okresowe BHP (obejmują wszystkich pracowników, jednak czas powtarzalności uzależniony jest od stanowiska).
 • Wymagania i szkolenia rekomendowane dla konkretnych pracowników basenów i SPA:
 • szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli osoba wyznaczona jest do udzielania pierwszej pomocy)
 • szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego – rekomendowane dla kadry kierowniczej
 • szkolenie z zakresu substancji niebezpiecznych w miejscu pracy – rekomendowane dla kadry kierowniczej, ratowników wodnych, trenerów, masażystów, osób sprzątających i konserwatorów obiektu.

Oznakowanie i instrukcja BHP dla pływalni

Jednym z ważnych elementów składowych, które mają niewątpliwie wpływ na bezpieczeństwo zarówno użytkowników, jak i pracowników w części wodnej obiektu jest jego oznakowanie. Powinno ono w czytelny oraz jednoznaczny sposób komunikować lub ostrzegać o czynnikach, sytuacjach i zachowaniach, które mogą powodować utrudnienia bądź zagrożenia dla zdrowia lub życia jego użytkowników. Na obiekcie powinny być umieszczone instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z pływalni. Najważniejszą rolą instrukcji i oznakowań jest zapobieganie nieszczęśliwym wydarzeniom podczas przebywania na basenie.

WAŻNE! Brak oznakowania lub niewłaściwy sposób jego umieszczenia mogą zmniejszyć bezpieczeństwo użytkowników pływalni.


Oznakowanie lub jego brak stanowić może istotny, współodpowiedzialny czynnik wypadków na basenie i jest niezwykle ważnym elementem biernego zapewnienia bezpiecznego przebywania w obiekcie. Jest to istotne w kontekście odpowiedzialności cywilnej spoczywającej na zarządzającym wyznaczonym obszarem wodnym, która oparta jest na zasadzie ryzyka i wynika z art. 435 § 1 k.c. Pamiętać przy tym należy, że znak jest uniwersalnym i pozajęzykowym sposobem przekazu informacji. Uniwersalne znaki graficzne pozwalają na szybką reakcję w sytuacji, gdy z obiektu korzysta np. cudzoziemiec.

Kompleksowa ochrona – kilka wskazówek

Drogi ewakuacyjne

Basen i obiekt SPA, tak jak i inne obiekty użyteczności publicznej muszą mieć wyznaczone drogi ewakuacyjne. Odpowiednio umieszczone znaki ewakuacyjne zdecydowanie ułatwiają szybką oraz bezpieczną ewakuację. Dzięki specjalnemu wykonaniu są one widoczne nawet w nocy. Pamiętać należy, że o powodzeniu ewakuacji decydują również inne zasady. Wyłącznie skoordynowane działania zapewnią odpowiednie bezpieczeństwo.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

W budynku zawsze powstać może sytuacja kryzysowa, taka jak wybuch pożaru. Przepisy BHP zobowiązują każdego pracodawcę do wyposażenia budynku w odpowiednią liczbę gaśnic określonego rodzaju, i nie inaczej jest w obiektach sportowych, na basenach czy w hotelowej strefie SPA. Gwarantuje to bezpieczeństwo poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpożarowej.
Przepisy BHP podkreślają, że gaśnice muszą zostać umieszczone w miejscach widocznych i łatwo dostępnych. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wyraźnie wskazują rodzaj zastosowanych gaśnic oraz miejsc, w których powinny one zostać umieszczone.

Pierwsza pomoc

Punkt Pierwszej Pomocy (PPP) to niezbędny element systemu pierwszej pomocy, we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach. System ten ściśle wiąże się z wyposażeniem obiektu w apteczki pierwszej pomocy
W razie wypadku, pozwala na szybkie przeprowadzenie czynności ratowniczych związanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
Punkt Pierwszej Pomocy jest niezbędną częścią systemu pierwszej pomocy na obiekcie o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Punkt Pierwszej Pomocy dla basenów wyposażony został z uwzględnieniem specyficznych zagrożeń występujących na pływalniach, basenach oraz na innych obiektach rekreacyjnych.

Samoprzylepna taśma podłogowa: ostrzegawcza i antypoślizgowa

Basen to obiekt o szczególnym charakterze. Śliska powierzchnia, schodki, wejścia, zejścia i to właśnie tu swoje przeznaczenie znajdą podłogowe taśmy ostrzegawcze. Dla przykładu taśma posiada kilka ważnych cech:

 • idealnie sprawdza się na gładkich i mokrych powierzchniach wyznaczając granice stref
 • doskonała dla obszarów wewnętrznych i zewnętrznych, sprawdza się jako znak niebezpieczeństwa
 • niezawodna dla ruchu niskiego, średniego lub dużego
 • potrzebna, tam gdzie należy znakować: wejścia, przejścia, schodki, ścieżki,rampy, stoki, pojazdy, maszyny, tarasy, schrony
 • trwała, bardzo odporne na zużycie i rozdarcia
 • uwzględnić trzeba wymagania instalacyjne - podłoże musi być czyste, suche i wolne od olejów i pyłów
 • do instalacji nie jest wymagana żadna wiedza specjalistyczna
 • mocna, trwała spoina, utrzymująca produkt na miejscu.

Wymienione w powyższym artykule produkty i wiele więcej ofert BHP znajdziecie Państwo na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.