BHP NA NA CO DZIEŃ – PODSUMOWANIE ROKU W PIGUŁCE

Na www.bezpieczenstwo-bhp.pl w zakładce BLOG Aktualności przez cały mijający rok publikowaliśmy dla Państwa aktualne wytyczne, bieżące sprawy i treści o tematyce behapowskiej. W zakładce Wiedza – BHP ABC zapoznawaliśmy z normami, certyfikatami i oznaczeniami. Dla ułatwienia decyzji zakupowej, prezentowaliśmy dla Państwa informacje o producentach, których produkty znajdują się w naszej ofercie. Idąc z duchem czasu i dbając o atrakcyjność oferowanych produktów oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów stale poszerzamy swoją ofertę. Naszym dotychczasowym Klientom serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaufanie, zaś tych jeszcze nie zdecydowanych zapraszamy do jej nawiązania.

W poniższym materiale „w pigułce” przypomnimy choć kilka zagadnień i tematów poruszanych w mijającym roku na łamach naszego bloga, zachęcając do zapoznania się z nimi w całości. Zapraszamy do ich systematycznego śledzenia. W przyszłym roku, też dużo będzie się działo gdyż BHP to niekończący się temat – aktualności, przepisy, produkty...

CERTYFIKAT ISO 9001 – STANDARD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Firmy oraz produkty oznaczone certyfikatem ISO, cieszą się uznaniem zarówno w kraju, jak i na całym świecie. Informacja taka sygnalizuje najwyższą jakość oferowanych usług i towarów. Oznaczenie certyfikatem to prestiż, zwiększenie zaufania i satysfakcji, umocnienie wiarygodności na międzynarodowym rynku.
Zarządzający firmą, decydując się na budowę systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001,
w swojej organizacji stawiają na ewolucję opartą na wprowadzaniu rozwiązań oraz technik zarządzania przez:
• zarządzanie przez cele
• zarządzanie procesowe
• zarządzanie ilościowe.
Certyfikat ISO 9001 to standard zarządzania jakością. Przepustka do wdrożenia innych norm. Certyfikat ten wdrażany może być przez różne organizacje, niezależnie od obszaru ich działalności. Pozwala jednostce spełniać oczekiwania klientów, realizując jednocześnie konkretne standardy i kryteria.

STANDARDY BHP W GABINECIE KOSMETYCZNYM

Poza wysokim poziomem świadczonych usług i kwalifikacji personelu, istotnym kryterium do spełnienia przez gabinety świadczące usługi kosmetyczne jest bezpieczeństwo i higiena.
Tylko właściwie dobrane produkty ochrony jednorazowej i konsekwentne przestrzeganie zasad gwarantują bezpieczną usługę i wyeliminowania ryzyka zakażenia. Odnosić się to klientów korzystających z zabiegów, jak i do kosmetyczek je wykonujących.

KIEDY OCHRONA SŁUCHU JEST KONIECZNA

Praca w hałasie, w przypadku wielu zawodów należy do codzienności. Pracodawca dbający o bezpieczeństwo i higienę pracy, w tym o odpowiednią ochronę słuchu, nie narazi swojego pracownika na uszczerbek na zdrowiu. Przed następstwem oddziaływania hałasu najlepszym zabezpieczeniem dla pracownika będą indywidualne ochrony słuchu .
Długotrwałe przebywanie w hałasie bez zabezpieczenia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy spowodować może trwałe upośledzenia. Nie należy zatem bagatelizować używania środków ochrony słuchu.

JAK ZABEZPIECZYĆ PRACOWNIKA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

Praca na wysokości w świetle przepisów BHP to praca, która wykonywana jest na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Stanowi duże zagrożenie oraz ryzyko wypadku. Skutkiem upadku z wysokości może być ciężkie uszkodzenia ciała, jak również śmierć poszkodowanego. Planując prace na wysokości szczególną uwagę zwrócić trzeba na zabezpieczenia pracowników przed upadkiem, a także na ogólne zasady bhp dotyczących tych prac. Prace wysokościowe zorganizowane powinny być w sposób, który nie zmusza pracowników do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia. Gdyby z powodu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zamontowanie balustrad nie było możliwe, stosuje się inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, dostosowane do rodzaju oraz warunków wykonywania pracy. W takiej sytuacji osoby zatrudnione na wysokości zapewniony muszą mieć odpowiedni sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, taki jak: szelki bezpieczeństwa

OKULARY KOREKCYJNE DLA PRACOWNIKA

Kiedy wynik badania okulistycznego wykonanego w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykaże konieczność stosowania okularów korekcyjnych w trakcie wykonywania pracy przy komputerze na pracodawcy spoczywa zapewnienie pracownikowi okularów korekcyjnych, zgodnie z zaleceniem lekarza. Problem dla dużej grupy pracowników stanowi konieczność jednoczesnego stosowania okularów korekcyjnych i środków ochrony oczu. Stosowanym najczęściej, w takiej sytuacji rozwiązaniem są środki ochrony oczu, mające na celu zabezpieczenie przy jednoczesnym korygowaniu wzroku. Wysoki koszt tego typu ochron często nie pozwala pracodawcom na jego zastosowanie. Dlatego rekomendowane jest noszenie specjalnych modeli okularów ochronnych dostosowanych do nakładania na okulary korekcyjne.
Rozwiązanie takie pozwala na:

  • zabezpieczenie szybek okularów korekcyjnych przed uszkodzeniem,
  • perfekcyjną ochronę oczu.

Dla osób stosujących okulary korekcyjne skutecznym rozwiązaniem będą gogle ochronne przystosowane w wielu modelach do zakładania razem z okularami korekcyjnymi.
ALERT Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest systemem bezpłatnym i może być wysłany przez cały rok, o dowolnej porze nocy i dnia, w zależności od panującej aktualnie sytuacji związanej z prawdopodobnym zagrożeniem życia i zdrowia.
Rok 2020 postawił Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa nowe wyzwanie i nowy komunikat brzmiący: „Uwaga! Ministerstwo Zdrowia: Zagrożenie koronawirusem...”
Alerty RCB dotyczące pandemii kierowane były do mieszkańców całego kraju. Informowały o aktualnych zasadach bezpieczeństwa związanych z koronawirusem. Przypominały o przestrzeganiu obostrzeń lub ich znoszeniu. Teraz rzadko pojawiają się komunikaty związane z COVID-19, nie oznacza to jednak, że to sprawa jest nieaktualna.
Pod żadnym pozorem nie należy lekceważyć alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

PRACUJ Z GŁOWĄ – OCHRONA GŁOWY PODCZAS PRACY

Głowa to bardzo wrażliwa część ciała, jej urazy mogą być niezwykle niebezpieczne, wręcz zagrażające zdrowiu i życiu. Nasze unikalne centrum dowodzenia, którym jest mózg pracuje 24 godziny na dobę. Oznacza to, że kontroluje każdą naszą myśl, ruch i emocję. Chronione jest przez stosunkowo cienką warstwę tkanki kostnej, którą łatwo uszkodzić.
Wykonywanie wielu prac sprzyja narażeniu głowy na urazy. Dlatego przepisy budowlane i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom ochrony głowy, a co za tym idzie również innych części ciała.
kaski ochronne BHP stanowią jeden z elementów ochrony zdrowia i życia pracownika, dlatego używanie kasku ochronnego jest konieczne w wielu sektorach. Zasady przestrzegania przepisów bhp omawiane są podczas wstępnego szkolenia BHP, instruktażu stanowiskowego, a następnie przypominane w trakcie szkoleń okresowych. Część instruktażu każdorazowo przeznaczona powinna być na szczegółowe omówienie środków ochrony indywidualnej, niezbędnych do stosowania na konkretnym stanowisku pracy.

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA I JEJ ZASTOSOWANIE

Nic, nie kojarzy się z odzieżą BHP tak bardzo, jak odzież zwiększająca widzialność, czyli odzież ostrzegawcza Osoby, używające tego typu odzieży widziane są codziennie. Są to pracownicy drogowi, operatorzy wózków widłowych, drwale, służby ratownicze i inne osoby, które mając na uwadze zagrożenie muszą należycie zaznaczyć swoją obecność.
Pracodawca obowiązany jest do wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, które ma na celu zminimalizowania zagrożenia powiązanego z wykonywaną pracą. Jednym z podstawowych elementów zwiększających bezpieczeństwo swoich pracowników jest zapewnienie im, wszędzie tam gdzie jest to niezbędne, odpowiedniej odzieży ostrzegawczej.
Również w codziennym życiu w celu poprawienia bezpieczeństwa osób poruszających się o zmroku, uprawiających jogging czy jeżdżących na rowerze stosowana jest odzież ostrzegawcza. Założenie chociażby kamizelki odblaskowej zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

SKŁAD I ZADANIA DLA ZESPOŁU POWYPADKOWEGO

Zaistnienie wypadku w zakładzie pracy niesie za sobą różnego rodzaju konsekwencje. Pracodawca wszcząć musi procedurę wypadkową, podczas której zespół powypadkowy przeanalizuje okoliczności i przyczyny wypadku. Sporządzi następnie protokół powypadkowy, w którym uwzględni każde ustalenia. W przypadku wystąpienia wypadku śmiertelnego lub ciężkiego oraz wypadku zbiorowego poinformować należy inspektora pracy i prokuratora. Inspektor pracy poddać może kontroli firmę, a prokurator wszcząć postępowanie karne wyjaśniające przebieg wypadku.
Pracodawca musi liczyć się także z tym, że pracownik lub jego rodzina wystąpią z żądaniem uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, nawet kiedy było to zdarzenie drobne lub niekwalifikujące się jako wypadek przy pracy. Obecnie pracownicy dość często występują w stosunku do pracodawcy z roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej za skutki wypadku. Zespół powypadkowy zobowiązany jest do zapoznania osoby poszkodowanej z treścią protokołu i poinformowaniu poszkodowanego o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń i uwag. W sytuacji kiedy poszkodowany w wyniku wypadku zmarł, wszelkie czynności odnoszą się do rodziny zmarłego pracownika.

PRACOWNICY ZAGRANICZNI A BHP

Przyjmowanie do pracy w naszym kraju cudzoziemców łączy się z przepisami prawnymi i umowami. Dotyczy to systemu wewnętrznego, ta także porozumień pomiędzy państwami.
Polscy pracodawcy, rekrutując pracowników do swoich organizacji, coraz częściej podejmują decyzję o zatrudnieniu obcokrajowców. Aby doszło do podpisania umowy o pracę z cudzoziemcem, dopełnić trzeba niezbędnych formalności. Podstawowym warunkiem wykonywania legalnej pracy w naszym kraju przez cudzoziemca ważny jest dokument pobytowy. Zdarzają się też okoliczności, kiedy obcokrajowiec nie musi posiadać dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie. Przewidują one między innymi szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski, w związku z wirusem SARS-CoV-2.

ERGONOMIA PRACY I JEJ ZNACZENIE DLA PRACOWNIKA I PRACODAWCY

Ergonomia zajmuje się w głównie projektowaniem lub planowaniem narzędzi, wyposażenia oraz zadań, przy czym zwrócić należy uwagę, że wszystkie te pojęcia są szeroko definiowane. Ergonomia działa na rzecz ludzi, jak i dla dobra biznesu. Dba o dobre warunki kształtowania samopoczucie pracowników, a co za tym idzie ich wydajność. Pracodawca, stawiający sobie za cel inwestowanie w ergonomię daje swoim pracownikom odczuć, że ich zaangażowanie jest dla niego bardzo ważne. Odpowiednio dopasowane do indywidualnych potrzeb pracowników ergonomiczne rozwiązania stanowią dla pracowników zachętę do pracy, skutkują rozwojem wydajności, a także zmniejszeniem liczby urazów i absencji. Ergonomia wywiera wpływ na powstanie dobrych produktów przy wykorzystaniu skutecznych metod.
Niezależnie od charakteru pracy, wprowadzanie ergonomicznych zasad pracy ważne i opłacalne jest dla wszystkich.
Koniec roku – koniec podsumowania
I tak dobrnęliśmy do końca publikacji podsumowującej „w pigułce” 2020 rok. Wszystkim naszym Klientom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaufanie.
Do siego roku 2021. Zapraszamy do zapoznawania się z naszą, wciąż rozszerzająca się ofertą produktów i nowinkami ze świata BHP na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.