Jak unikać wypadków i zagrożeń w pracy w magazynie?

Czy istnieją skuteczne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla zatrudnionych osób? Tak, zapoznaj się z nimi. 

Jak zapobiegać wypadkom w magazynie? Skuteczny poradnik dla pracodawcy

Magazyn służy do zarządzania zapasami, które są niezbędne w wielu przedsiębiorstwach. Jednak praca w magazynie generuje spore ryzyko i wiele zagrożeń dla zatrudnionych osób. Z tego względu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa powinno być istotne dla każdego pracodawcy. Co zrobić, aby ograniczyć ilość wypadków? Jak powinni postępować pracownicy?

Jak uniknąć wypadków w magazynie? Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Przestrzegając zasad bezpieczeństwa, ryzyko wypadków w magazynie zostaje maksymalnie ograniczone. Pracownicy magazynu powinni przede wszystkim:

  • dbać o porządek i czystość, 
  • unikać zatłoczonych przejść i blokowania wyjść ewakuacyjnych, 
  • usunąć wszystkie przeszkody z przejść, 
  • mieć łatwo dostępne i oznakowane ścieżki ewakuacyjne. 

Niezwykle istotne jest także poprawne postępowanie na drogach transportowych, co pozwala ograniczyć ryzyko wypadków. 

Pracownicy magazynu muszą przestrzegać aktualnych przepisów prawa jak, chociażby Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa.

Szkolenie pracowników magazynu z zasad BHP

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie zatrudnionych osób na szkolenia wstępne, na których uzyskują szczegółowe informacje i wskazówki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas kursu zatrudnione osoby poznają zagrożenia ściśle związane z pracą w magazynie i zostają przeszkoleni z właściwych procedur bezpieczeństwa. 

Podczas szkolenia BHP dla pracowników magazynu poruszane są następujące kwestie:

  • obsługa sprzętu magazynowego, 
  • korzystanie z urządzeń ochrony indywidualnej, 
  • zasady obchodzenia się z niebezpiecznymi substancjami, 
  • ewakuacja podczas awarii. 

Podczas szkolenia z zakresu BHP pracownik otrzymuje szczegółowe informacje, które pozwolą mu rozpoznawać potencjalne niebezpieczeństwa, do których zalicza się upadki z wysokości, zderzenia z pojazdami, urazy wynikające z podnoszenia ciężkich przedmiotów, kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi albo pożary. Skuteczne rozpoznawanie zagrożeń pozwala ograniczyć ryzyko występowania wypadków i nieprawidłowości. 

Zatrudnione w magazynie osoby muszą wiedzieć, w jaki sposób korzystać ze sprzętu magazynowego, do którego zalicza się wózki widłowe, transpalety, podnośniki oraz taśmy przenośnikowe. Podczas szkolenia przekazywane są informacje, jak używać wymienionych sprzętów. Zatrudnione osoby muszą respektować zasady np. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 

Czas działania odgrywa bardzo istotną rolę w sytuacji awarii, wypadków bądź pożaru. Przed rozpoczęciem pracy w magazynie pracownicy muszą poznać procedurę ewakuacji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przy obrażeniach. Pracownikom przekazane zostają szczegółowe informacje, w jaki sposób reagować w sytuacjach awaryjnych, jak korzystać z gaśnic i zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

Oprócz szkoleń wstępnych zatrudnione osoby są zobowiązane do uczestnictwa w szkoleniach okresowych, których podstawowym celem jest odświeżenie wiedzy, a także zapoznanie z nowymi procedurami i zasadami bezpieczeństwa.

Jak wygląda organizacja i składowanie materiałów w magazynie?

Właściwa organizacja i zachowanie porządku w magazynie pozwalają ograniczyć ryzyko wypadków w miejscu pracy i gwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa. Zatrudnione osoby muszą postępować zgodnie z wyznaczonymi zasadami związanymi z przechowywaniem towarów, co oznacza ich ulokowanie w wyznaczonych do tego miejscach. 

W przejściach nie wolno ustawiać żadnych przeszkód. Z kolei ścieżki ewakuacyjne muszą być łatwo dostępne i oznakowane. Miejsca składowania i inne miejsca muszą zostać wzbogacone w znaki informacyjne, których podstawowym celem jest szybka i sprawna identyfikacja produktów, poznanie ich właściwości i ewentualnych zagrożeń.

Korzystanie z odpowiedniego sprzętu i narzędzi

Używanie właściwego sprzętu i narzędzi odgrywa bardzo istotną rolę dla bezpieczeństwa pracy w magazynach — dotyczy to zarówno miejsc wysokiego składowania, jak i standardowych magazynów. Wymagane jest korzystanie ze sprawnych, regularnie serwisowanych maszyn i urządzeń, a także postępowanie zgodne z zasadami ich bezpiecznego używania. Zatrudnione osoby muszą otrzymać potrzebne środki ochrony indywidualnej, do których zaliczamy:

Wymagana jest także odpowiednia odzież robocza i ochronna

Skutecznym sposobem na ograniczenie ryzyka wypadków i urazów jest regularna kontrola i dbałość o stan techniczny używanego sprzętu, a także wyposażenie zatrudnionych osób w wymagane środki ochrony osobistej.

Monitorowanie i raportowanie incydentów

Wielu przedsiębiorców w celu ograniczenia ryzyka wypadków i sprawowania skuteczne kontroli nad zatrudnionymi osobami decyduje się na zainstalowanie systemu monitoringu. Służy do identyfikacji zagrożeń, a także pozwala ograniczyć ryzyko niewłaściwego postępowania zatrudnionych osób. 

Nie mniejszą rolę odgrywa raportowanie każdego występującego incydentu bądź wypadku w miejscu pracy. 

Świadomość zagrożeń i dbałość o zdrowie zatrudnionych osób

Aby zagwarantować bezpieczeństwo w magazynie, bardzo istotną rolę odgrywa świadomość występujących zagrożeń i czynników ryzyka. Mając wymagane informacje i wskazówki, zatrudnione osoby nie powinny ich lekceważyć, dzięki czemu przestrzegając procedur, ograniczają niebezpieczne sytuacje.