Ocena narażenia na czynniki chemiczne występujące w środowisku pracy

Do substancji chemicznych objętych kontrolą i nadzorem, które znajdują swe zastosowanie w środowisku pracy należą pierwiastki chemiczne oraz ich związki powodujące szkodliwe następstwa w organizmach żywych... W środowisku pracy substancja chemiczna występować może w postaci gazu, pary, cieczy i ciała stałego. Aby zapewnić bezpieczeństwo stosowania w środowisku pracy czynników chemicznych, istotna jest także identyfikacja zagrożeń związanych z wykorzystaniem mieszanin. Do tej kategorii zaliczyć można mieszaniny bądź roztwór składający się co najmniej z dwóch substancji.

Istota pomiarów i oceny narażenia na zagrożenia chemiczne

Podstawowym celem oceny zagrożeń powodowanych występowaniem czynników chemicznych w zakładzie pracy jest przeprowadzenie rozpoznania zagrożeń. Do obowiązków pracodawcy należy ustalenie, czy w firmie znajdują się substancje chemiczne stwarzające zagrożenie, jak również przeprowadzenie i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny. Określając ewentualność wystąpienia czynników chemicznych uwzględnić należy:

  • rodzaj procesu produkcyjnego, jego charakter oraz jakie substancje chemiczne są używane i kiedy, czy mogą być zastąpione lub wykluczone i jaka jest wydajność produkcji,
  • usytuowania stanowisk pracy,
  • obszar wykonywanych czynności i stosowanych technik pracy, pozwalający na pozyskanie
  • informacji dotyczących zadań wykonywanych przez konkretnego pracownika oraz bezpośredniego wpływu na narażenie,
  • identyfikację źródeł narażenia (emisji),
  • charakter pracy,
  • chronometraż pracy poszczególnych pracowników, który pozwala określić jednorodność
  • narażenia, a także ewentualność wystąpienia stężeń pikowych oraz stosowanie skróconego czasu pracy lub wykonywanie pracy w nadgodzinach,
  • stosowane techniczne środki prewencji obejmujące wentylację, jej skuteczność oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej dostępnych na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Rozpoznanie zagrożeń jest identyfikacją najważniejszych skutków i objawów szkodliwego działania substancji na zdrowie człowieka i środowiska.

Wymagania związane z częstotliwością przeprowadzania pomiarów

Częstotliwość i termin kolejnych badań i pomiarów czynników chemicznych występujących w firmie uzależnione są od poziomu ich oddziaływania, określonego w stosunku do największego dopuszczalnego stężenia (NDS) czynnika szkodliwego dla zdrowia oraz rodzaju czynnika szkodliwego występującego w środowisku pracy.

Zasady wykonywania pracy przy narażeniu na występowanie czynników chemicznych

Wykonywanie pracy w warunkach narażenia na oddziaływanie czynników chemicznych oraz
ich mieszanin traktowane jest jako praca z użyciem materiałów niebezpiecznych. Używanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków będących dla pracowników ochroną ich zdrowia i życia.

Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi przedsiębiorstwo stosujące substancje chemiczne powinno być wyposażone w urządzenia zapobiegające szkodliwemu dla zdrowia zatrudnionego zanieczyszczeniu lub skażeniu powietrza, wody i gruntu. Pomieszczenia i wyposażenie muszą spełniać przepisy bhp.

Rozwiązania zapobiegające zagrożeniom stosowane muszą być w każdym przypadku stosowania czynników chemicznych w trakcie wykonywania pracy, podczas której wystąpić może zagrożenie.

Szczególnie ważne jest stosowanie rozwiązań zapobiegających przedostawaniu się substancji chemicznych do pomieszczeń sąsiadujących.

Pracodawca zobowiązany jest do informowania pracowników o chemicznych właściwościach stosowanych materiałów oraz o ryzyku dla ich zdrowia, a także o sposobach bezpiecznego stosowania materiałów i postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Podejmowane działania i stosowane środki uwzględniać powinny zmieniające się warunki pracy, a ich celem powinna być stała poprawa warunków wykonywania pracy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.