Bezpieczeństwo pracowników obsługi naziemnej

Bezpieczeństwo to bez wątpienia priorytet w lotnictwie cywilnym. W odniesieniu do lotnictwa bezpieczeństwo oznacza sytuację, w której istniejąca możliwość uszkodzenia ciała lub mienia jest  zredukowana i utrzymywana na akceptowalnym poziomie lub poniżej tego poziomu poprzez ciągły proces identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w powietrzu zaczyna się na ziemi

Istotnym jest fakt, iż lotnictwo nigdy nie będzie całkowicie wolne od zagrożeń  oraz ryzyka z nimi związanego. Jednak podejmowanych jest szereg działań, także tych w ramach wdrażanego w jednostkach systemu zarządzania bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo w lotnictwie to zarówno bezpieczeństwo lotów, jak i bezpieczeństwo na terenie portu lotniczego. Istotnym jest, by działalność lotnicza, która wykonuje obsługa naziemna, w odpowiedni sposób gwarantowała bezpieczeństwo.

Odzież ochronna w wykonywaniu czynności obsługi naziemnej

Do podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP należy przede wszystkim zaopatrzenie pracowników w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Niewypełnienie tego obowiązku świadczyć może o przyczynieniu się pracodawcy do zdarzenia, jakim jest wypadek przy pracy. Wśród środków ochrony przede wszystkim  zwrócić należy uwagę na odzież roboczą i ochroną oraz obuwie ochronne. Te podstawowe środki chronią pracowników obsługi naziemnej przed warunkami atmosferycznymi, jak również działaniem substancji niebezpiecznych, z którymi mogą mieć styczność w trakcie wykonywania  świadczenia usług handlingowych. Odnosi się to zwłaszcza do pracowników płyty, rampy oraz obsługi frachtu, to jest cargo.

Strój pracownika obsługi naziemnej dostosowuje się od pory roku. Do wyposażenie zawsze należą spodni wykonane z materiałów o zwiększonej odporności, koszulka i okrycie wierzchnie – kurtka,  mająca chronić pracownika przed działaniem warunków pogodowych. W sezonie zimowym strój spełniać musi odpowiednie normy i zapewniać komfort termiczny. W skład wyposażenia pracownika obsługi naziemnej wchodzi również obuwie ochronne, które posiadać musi odpowiednie wzmocnienia.

Istotę stanowi fakt, iż odzież robocza spełniać musi odpowiednie normy oraz wymogi jednolitego stroju dla wszystkich pracowników danego podmiotu. Pozwala to na łatwą ich identyfikację i wypływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo strój roboczy obsługi naziemnej posiada odpowiednie elementy odblaskowe poprawiające widoczność pracownika i zwiększające jego bezpieczeństwo w trakcie wykonywania czynności obsługowych na płycie.

Czynniki niebezpieczne i szkodliwe

Pracownicy  obsługi naziemnej są narażeni na czynniki związane z dużym hałasem. Dotyczy to wszystkich stanowisk, których wykonywanie czynności służbowych związane jest z z bezpośrednim sąsiedztwem statku powietrznego.
Kolejnym mającym istotne znaczenie czynnikiem niebezpiecznym dla personelu handlingowego jest promienie jonizujące pochodzące z urządzeń stosowanych podczas kontroli bezpieczeństwa ładunków i poczty przewożonych drogą lotniczą.

Następną istotną kategorią czynników niebezpiecznych, na których działanie mogą być narażeni pracownicy handlingu stanowią odpowiednio określone z sklasyfikowane materiały niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska.

Odzież robocza dla pracowników obsługi lotniska dostępna jest na Odzież robocza www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.