Ochrona słuchu nauszniki, stopery

Ochronniki słuchu stanowią najprostszy i najszybszy element ochrony narządu słuchu przed konsekwencjami oddziaływania hałasu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844) pracodawca ma obowiązek „zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas”.

KIEDY ZAPEWNIĆ NALEŻY OCHRONNIKI SŁUCHU

Wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu w środowisku pracy zawiera odpowiednie rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
I tak wartości te wynoszą:

  • 85 dB dla poziomu ekspozycji na hałas dla 8–godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy bądź poziomu ekspozycji na hałas w odniesieniu do tygodnia pracy – wartość NDI
  • 115 dB dla maksymalnego poziomu dźwięku
  • 135 dB dla szczytowego poziomu dźwięku

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Obowiązkiem pracodawcy w pierwszej kolejności jest zastosowanie odpowiednich środków technicznych, takich jak: wyciszenie hałaśliwych maszyn, przeprowadzenie odpowiednich adaptacji hali czy użycie ekranów oraz środków organizacyjnych, takich jak – skrócenie czasu pracy na hałaśliwych stanowiskach pracy. W przypadku, kiedy nadal stwierdza się przekroczenie dopuszczalnych wielkości hałasu, zadaniem pracodawcy jest „zaopatrzyć pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników oraz zapewnić ich stosowanie”.

Normy EN dla ochrony słuchu - składają się z 3 zasadniczych części

PN-EN 352-1

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe

PN-EN 352-2

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 2: Wkładki przeciwhałasowe

PN-EN 352-3

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

EN 352-1 Nauszniki przeciwhałasowe

Pierwsza część normy określa warunki w zakresie budowy, projektowania i wymagań technicznych, metody badań, przepisów w sprawie znakowania, jak również informacji skierowanych do użytkowników. Zgodnie z wytycznymi normy, nakazuje się udostępnienie informacji dotyczących charakterystyki wytłumienia akustycznego ochronników słuchu mierzonego zgodnie z normą EN 24869-1, która opisuje metodę subiektywną mierzenia tłumienia dźwięku ochronników słuchu.

Nie ma to jednak zastosowania w przypadku ochronników przeznaczonych do mocowania w hełmach czy będących jego elementem, a także do parametrów technicznych urządzeń elektronicznych będących wbudowanymi wewnątrz ochronników słuchu.

Norma nie ma również zastosowania przy określaniu parametrów technicznych odpowiadających za ochronę przed hałasem impulsowym.

EN 352-2 Wkładki przeciwhałasowe

Druga część normy znajduje zastosowanie w przypadku wkładek przeciwhałasowych formowanych wtryskowo oraz wkładek zespolonych ze sobą taśmą. Definiuje ona wymagania w zakresie budowy, projektowania, cech, metod badań, a także przepisy dotyczące znakowania i informacje dla użytkowników. Nie stosowana jest natomiast w przypadku urządzeń elektronicznych, które wbudowane mogą być wewnątrz wkładek przeciwhałasowych. Norma nie powinna być również stosowana do określania parametrów technicznych ochronników zabezpieczających przed hałasem impulsowym.

EN 352-3 Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

Trzeci element normy określa wymagania w kwestii budowy, właściwości, projektowania, metod badań, jak również przepisów odnoszących się do znakowania ochronników słuchu. Co więcej określa informacje skierowane do użytkownika, kiedy ochronniki te są montowane na hełmach ochronnych, choćby jak w przypadku sposobu prawidłowego ustawienia czasz tłumiących.

WYBÓR DOSTOSOWANY DO KONKRETNYCH WARUNKÓW

Zgodnie z normą EN 352, która reguluje ogólne wymagania odnoszące się do ochrony słuchu w kontekście odzieży ochronnej, wybór odpowiedniego środka ochrony słuchu zależny jest od konkretnych warunków pracy, jak również od rodzaju hałasu występującego w danym miejscu pracy. Wymagania obejmujące ochrony słuchu uwzględniają niżej wymienione rodzaje środków ochrony słuchu:


Poza ogólnymi wymaganiami stawianymi środkowi ochrony słuchu ujętemu w normie EN 352 charakterystyczne parametry produktu i wymagania regulowane są w ramach innych szczególnych norm. Zgodnie z powyższą normą wszystkie ochraniacze słuchu oznakowane muszą być w poniżej podany sposób:

  1. nazwa producenta/marka handlowa i nazwa modelu
  2. numer normy europejskiej
  3. oznaczenie CE
  4. wskazówki obejmujące sposób użytkowania, stosowania i noszenia (zależnie od potrzeby)
  5. specyfikacje rozmiarów nominalnych
  6. informacje o wielokrotnym lub jednorazowym użytku (w przypadku wkładek dousznych)
  7. znaczenie prawej lub lewej strony (dotyczy wkładek usznych)

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą kategorii ochrona słuchu na naszej stronie bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.