kto może przeprowadzać szkolenia BHP?

Szkolenia BHP - jak je zorganizować?

Pracodawca, który utworzył służbę bezpieczeństwa i higieny pracy albo powierzył wykonywanie zadań tej służby odpowiedniemu podmiotowi lub osobie, nie jest uprawniony do przeprowadzania szkoleń wstępnych pracowników. Służba BHP pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z ramienia pracodawcy, realizując tym samym zadania wymienione w przepisach r.s.b.h.p. (zamknięty katalog zakresu działania służby bhp).

W przypadku gdy pracodawca zatrudnia jednego pracownika tej służby, w przypadku jego urlopu lub zwolnienia lekarskiego, służba nie ma możliwości realizowania należących do niej zadań. Sytuacja taka dopuszczalna jest jednak tylko w momencie krótkotrwałej nieobecności pracownika. W przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego, urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego czy macierzyńskiego, pracodawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo tego pracownika. Jednak w  żadnym przepisie nie zdefiniowano pojęć typu „długotrwałe” czy „krótkotrwałe”. Należy zatem rozumieć je w znaczeniu potocznym, w odniesieniu do powszechnego rozumienia tych terminów do typowych sytuacji występujących w pracy na co dzień.

O czym należy pamiętać przy szkoleniach BHP?

W myśl przepisów Kodeksu pracy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników zobowiązany jest do utworzenia służby BHP, natomiast pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierzyć może wykonywanie zadań tej służby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
Pracodawca, który ukończył szkolenie BHP niezbędne do wykonywania zadań służby bhp sam wykonywać może zadania tej służby, jeżeli:

  • zatrudnia do 10 pracowników
  • zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W przypadku gdy zakład pracy zawarł umowę z odpowiednio przeszkolonym specjalistą stwierdzić można, że obowiązek swój wykonał, albowiem utworzył ową służbę bezpieczeństwa. Pamiętać jednak należy, że do zadań organu BHP należy miedzy innymi bieżące komunikowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.

Zatem specjalista ds. BHP przebywający na zwolnieniu lekarskim nie jest w stanie prawidłowo pełnić swojej funkcji. W przypadku braku kompetentnego pracownika pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy. Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzone zostało wykonywanie zadań służby bhp, jak również specjalista spoza zakładu pracy spełniać powinien wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pracownikom tej służby. Powierzenie powyższych obowiązków nastąpić może w formie umowy na zastępstwo. Umowa taka przewidziana jest dla sytuacji, gdy zachodzi konieczność zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Wówczas to pracodawca zatrudnić może innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.