Zatrudnianie pracowników młodocianych

Zgodnie z Kodeksem Pracy,  od 1 września 2018 r. młodocianym będzie osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
Warunki zatrudnienia pracownika młodocianego nie różnią się pod wieloma względami od warunków zatrudnienia innych pracowników i ściśle określa je Kodeks pracy. Zatrudnienie  młodocianego jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy, osoba ta:  

 • ukończy co najmniej gimnazjum,    
 • przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca na ustalonym stanowisku nie zagraża jej zdrowiu.


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 roku szczegółowo opisuje sytuacje, w których dopuszczalne jest zatrudnienie młodocianych poniżej 16 roku życia  oraz mimo braku ukończenia gimnazjum. W sytuacji takiej wymagana jest wcześniejsza zgoda opiekuna dziecka lub przedstawiciela ustawowego oraz zezwolenie właściwego inspektora pracy.

Zatrudnianie pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego

Zatrudnić młodocianych w celu przygotowania zawodowego może:    

 • pracodawca;    
 • osoba, która w imieniu pracodawcy prowadzi zakład pracy;    
 • pracownicy uprawnieni do prowadzenia przygotowania zawodowego w imieniu pracodawcy;    
 • pracownicy posiadający kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Młodociany może zostać zatrudniony w ramach umowy o pracę:

 • w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
 • do wykonywania lekkich prac.

Istotnym jest, iż osoba młodociana, która nie posiada kwalifikacji zawodowych, może zostać zatrudniona wyłącznie w celu przygotowania zawodowego.
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta musi być na piśmie i zawierać zgodnie z art. 195 § 1 Kodeksu pracy:

 • rodzaj przygotowania zawodowego,    
 • czas trwania przygotowania zawodowego oraz miejsce,    
 • sposób przygotowania teoretycznego,    
 • wynagrodzenie.

Pracownika młodocianego przed podpisaniem umowy i przystąpieniem do pracy obowiązują takie same procedury, jak każdego pracownika zatrudnianego na podstawie umowy o pracę.

Przygotowanie zawodowe młodocianych może odbywać się w formie:

 • nauki zawodu, która ma na celu przygotowanie młodocianego do wykonywania pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika.
 • przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mające na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika.
 • rzemieślniczego przygotowania zawodowego młodocianych.

Szczegółowa ochrona pracowników młodocianych

Obowiązkiem pracodawcy wobec młodocianego jest:

 • zatrudnienie i szkolenie młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu bądź przyuczenia,
 • zaopatrzenie młodocianego w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia oferowanego na naszej stronie bezpieczenstwo-bhp.pl
 • stosowanie się do przepisów o ochronie pracy i zdrowia,
 • kierowanie młodocianego na badania lekarskie zgodnie z przepisami i ponoszenie kosztów z tym związanych,
 • zgłaszanie w ustalonych terminach na naukę dokształcającą i umożliwienie regularnego uczęszczania na tę naukę,
 • kontrolowanie wykonania dokształcania teoretycznego u niego,
 • przekazanie informacji o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy wobec młodocianego należy m.in.:

 • zapewnienie opieki i pomocy potrzebnej do przystosowania się młodocianego do właściwego wykonywania pracy,
 • założenie i prowadzenie akt osobowych,
 • organizowanie i realizowanie kształcenia zawodowego młodocianych,
 • prowadzenie ewidencji pracowników młodocianych,
 • dokonywanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jeśli pracodawca zobowiązany jest do tworzenia funduszu,
 • stosowanie przepisów dotyczących potrąceń z wynagrodzenia za pracę.


Zatrudnianie pracowników młodociany szczegółowo reguluje Kodeks pracy oraz odpowiednie ustawy i rozporządzenia.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.