Zasady BHP w pracy

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawowe reguły BHP określona rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne podstawy prawne, takie jak ustawy i rozporządzenia. Są to między innymi:

 • ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy,
 • ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • ustawa o ochronie przeciwpożarowej,
 • rozporządzenie w sprawie wykazu takich prac jak: prace niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy za szczególnie niebezpieczne prace uznaje:

 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
 • prace w zamkniętych pomieszczeniach,
 • prace na wysokości,
 • prace z użyciem materiałów niebezpiecznych,
 • prace określone wg odrębnych przepisów jako szczególnie niebezpieczne.

Zasady BHP w pracy - co niosą ze sobą?

Mówi się, że przepisy i zasady są po to żeby je łamać. Nic bardziej mylnego w przypadku zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich nieprzestrzeganie doprowadzić może do sytuacji zagrożenia życia i zdrowia człowieka, co pociągnąć może za sobą daleko idące konsekwencje.
Kodeks pracy w art. 211 zobowiązuje pracownika do:

 • zapoznania się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, udziału w szkoleniach z tego zakresu oraz egzaminach sprawdzających,
 • wykonywania pracy oraz stosowania się do wydawanych przez przełożonego poleceń w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny,
 • dbania o należyty stan maszyn i urządzeń oraz o porządek w miejscu pracy,
 • stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem środków ochrony zbiorowej jak również środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

pełna oferta naszej hurtowni -> bezpieczenstwo-bhp.pl

 • poddawania się zleconym badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym oraz stosowania się do wskazań lekarskich,
 • niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym w firmie wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,
 • ostrzeżenia współpracowników i innych osób o zaistniałym zagrożeniu,
 • współdziałania zarówno z pracodawcą, jak i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.