Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Zabezpieczenie przed wypadkiem - procedury

Specjalista ds. BHP jest osobą, która w imieniu pracodawcy pełni obowiązki kontrolne w zakresie organizacji stanowisk pracy i kontroli wykonywania prac zgodnie z wymogami zasad oraz przepisów bhp. W tym przypadku chodzi o taki sposób prowadzenia działalności firmy, który nie powodowałby występowania zagrożeń oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych, czyli działań powiązanych z oceną ryzyka zawodowego:

▪ zgłoszenie wniosków dotyczących wymagań względem bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach produkcyjnych,

▪ opisanie pracodawcy wniosków tyczących się zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

▪ prowadzanie rejestrów oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów z zaistniałych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, jak również przechowywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

▪ uczestnictwo w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, wiążącego się z wykonywaną pracą,

▪ doradztwo w ramach organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,

▪ dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Profesjonalna ocena ryzyka zawodowego

Wstępna faza oceny ryzyka polega na określ warunków na stanowiskach pracy, które powodować mogą niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. Do jej realizacji niezbędne są informacje dotyczące: zagrożeń i uciążliwości, warunków środowiska pracy, wymagań kwalifikacyjnych i zdrowotnych pracownika, stosowanych zabezpieczeń, wypadków i chorób zawodowych oraz wykaz zatrudnionych osób. Ważną rolę odgrywa również dokumentacja prowadzona przez służby bhp, takie jak: wnioski z komisji bhp, protokoły kontroli stanowisk pracy, czy protokoły z kontroli zewnętrznych.

Służby bhp w firmie powinny posiadać odpowiednie kompetencje do monitorowania procesu oceny ryzyka zawodowego.

Faktem jest, że przepisy dotyczące oceny ryzyka zawodowego nie mówią o ocenie ryzyka dla zajmowanego stanowiska pracy w zakładzie, lecz o ocenie ryzyka przy wykonywanych pracach, co należy rozumieć jako konkretne czynności wykonywane w konkretnych miejscach zakładu czy poza zakładem.

Co jest wymagane do oceny ryzyka?

Proces oceny ryzyka zawodowego przebiegać musi sprawnie, a sama ocena musi być rzetelna, co oznacza dbałość o prawidłową organizację. Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w sposób sprawny i fachowy wymaga zatem znajomości przepisów.

Przepisy nie narzucają metody oceny ryzyka na określonych stanowiskach pracy. To pracodawca na wniosek zespołu oceniającego ryzyko zawodowe decyduje o metodzie. Powinna ona być odpowiednia do charakteru i złożoności procesów pracy oraz do stopnia nasilenia zagrożeń i ich rodzaju. Pracodawca określić powinien poziom ryzyka dopuszczalnego. Może on wynikać z przyjętej metody oceny lub być ustalony na poziomie niższym, niż ona określa.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.