GDZIE DRWA RĄBIĄ, TAM WIÓRY LECĄ – BHP W TRAKCIE REMONTOWYCH PRAC BUDOWLANYCH


Remontowe prace budowlane to roboty polegające na odtworzeniu pierwotnego stanu, które wykonywane są w istniejącym obiekcie budowlanym. Niejednokrotnie należą one do prac szczególnie niebezpiecznych, i dotyczy to także towarzyszących im w większości przypadków robót spawalniczych oraz prac z zastosowaniem lakierów, rozcieńczalników, rozpuszczalników, środków odtłuszczających i myjących.

Dotyczy to również wszelkich prac związanych z przebudową obiektów budowlanych. Mające miejsce zagrożenia zaostrzają wymogi bhp zarówno wobec pracodawców, jak i remontujących obiekty pracowników.

Czym jest remont

Remont jest przeprowadzeniem robót budowlanych niestanowiących bieżącej konserwacji w:


• budynku z jego urządzeniami technicznymi i instalacjami;
• budowli, czyli w obiekcie niebędącym obiektem małej architektury lub budynkiem, np.: drogi, lotniska, mosty, linie kolejowe, wiadukty, tunele, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, budowle sportowe, cmentarze, pomniki;
• obiekcie małej architektury, takim jak: kapliczki, figury, przydrożne krzyże, posągi, wodotryski, piaskownice, huśtawki, śmietniki.

Stąd też do prac remontowych należą wymiana, przebudowa lub technologiczna modernizacja elementów konstrukcyjnych. Różnią się one od prac konserwatorskich, które nie wnikają w konstrukcję obiektu. Prace konserwacyjne w funkcjonującym zakładzie pracy nie są zaliczane do szczególnie niebezpiecznych.

Prace szczególnie niebezpieczne

Do prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych należą prace remontowe, budowlane, rozbiórkowe, montażowe oraz te wykonywane bez wstrzymania ruchu zakładu pracy bądź jego części w miejscach przebywania osób zatrudnionych przy innych pracach, jak również działania maszyn i urządzeń technicznych.

Przy realizacji przebudowy lub prac remontowych, tak jak przy samej budowie używać powinno się wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przed rozpoczęciem remontu lub przebudowy obiektu pracodawca zobowiązany jest do ustalenia tras przebiegu mediów i zapoznanie z nimi oraz ich oznaczeniami osób wykonujących roboty budowlane. Obowiązek ten spoczywa na osobach kierujących danymi robotami.

Przepisy nie definiują metod i form realizacji, ani sposobu dokumentowania tych działań. Sugerowane jest jednak opracowanie oświadczenia z warunkami bezpiecznego wykonania robót,
z którym zapoznać musi się pracownik, a następnie je podpisać.

Niebezpieczne miejsca, do których dostęp mają zatrudnieni do prac remontowych pracownicy oznakować trzeba taśmami ostrzegawczymi biało-czerwonymi lub żółto-czarnymi dostępnymi na bezpieczenstwo-bhp.pl

Drogi ewakuacyjne, drzwi oraz bramy oznakować należy znakami bezpieczeństwa,tak samo jak strefy gromadzenia i usuwania odpadów, które dodatkowo należy wydzielić. Pamiętać trzeba, aby stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz pomieszczenia oświetlane były, w miarę możliwości światłem dziennym.

Planowanie i organizacja

Podejmując się remontu należy rozplanować i zorganizować wiele rzeczy. Sporządzenie harmonogramu oraz zaplanowanie poszczególnych etapów remontu, zakup odpowiednich materiałów stanowią podstawę wykonania prac w założonym terminie. Pamiętajmy, aby podczas tego planowania nie zapomnieć o własnym bezpieczeństwie.

Podczas prac budowlanych niezbędne jest korzystanie z różnego rodzaju narzędzi i środków chemicznych, niesie to ze sobą ryzyko uszczerbku na zdrowiu.

Ograniczyć do minimum takie niebezpieczeństwo pozwali wyposażenie pracowników w odpowiednią do wykonywanej pracy odzież roboczą i odzież ochronną BHP dostępną na bezpieczenstwo-bhp.pl

Odzież ta, obuwie oraz inne akcesoria BHP polecane na naszej stronie są gwarancję trwałości i bezpieczeństwa, zaprojektowane zgodnie z zaleconymi normami i wykonane z doskonałej jakości materiałów.

Przepisy

Duże niebezpieczeństwo przy prowadzeniu remontowych prac budowlanych stanowi nieznajomość przepisów prawa budowlanego oraz przepisów BHP zawartych w stosownych rozporządzeniach.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.