Kategorie
UPRAWNIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH W OBSZARZE BHP

UPRAWNIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH W OBSZARZE BHP

Utworzono: 2020-02-01

Związki zawodowe a bezpieczeństwo pracy

Nie wszyscy pracownicy zdają sobie sprawę z faktu, że nad bezpieczeństwem w pracy mogą czuwać również związki zawodowe. To one powołują społecznego inspektora pracy, który reprezentuje interesy wszystkich pracowników i dba o ich bezpieczeństwo. Do społecznego inspektora pracy zgłaszać można uwagi związane z bezpieczeństwem wykonywanych zadań zawodowych. Nie da się ukryć, że gwarancja dobrych warunków pracy leży w interesie wszystkich stron, ta pracowników, jak i pracodawców.

Uprawnienia organizacji związkowych

Organizacje związkowe mają prawo do występowania do organu administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz pracodawcy z żądaniem o zaprzestanie naruszania przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W sytuacji, gdy pracodawca zaniecha rzetelnego rozpatrzenia żądań, organizacje związkowe mają prawo do złożenia skargi na działanie pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy. Takie postępowanie przyczyni się do wszczęcia procedury kontrolnej u pracodawcy w zakresie prawa pracy.

Związki zawodowe w zakładzie pracy

Uprawnienia organizacji związkowych w firmie związane są z prawną ochroną pracy i technicznym bezpieczeństwem pracy. Realizacja tych uprawnień wymaga kompetencji w obszarze ogólnych wiadomości z zakresu BHP, a także znajomości branżowych przepisów charakterystycznych dla danej branży. Niewątpliwie tego rodzaju działalność związków zawodowych jest mocno ograniczona, gdyż odpowiedzialność w tym zakresie ponosi społeczna inspekcja pracy i służba bhp.
Działalność organizacji związkowych w zakresie bhp, w świetle obowiązujących przepisów dokonywana może być zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni.

Bezpośredni nadzór organizacji związkowych

Bezpośredni nadzór i kontrola bhp odbywać może się w oparciu o ustawę o związkach zawodowych. Działalność kontrolno-nadzorcza realizowana jest najczęściej w zakładach, gdzie
nie funkcjonuje społeczna inspekcja pracy. Ustawa o związkach zawodowych definiuje procedurę przeprowadzania badań na okoliczność zagrożeń występujących w zakładzie.
W razie uzasadnionego podejrzenia, że w zakładzie pracy występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników, organizacje związkowe mogą wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań, a gdy działania z jego strony nie przyniosą skutków wnioskować o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Pośredni udział związków zawodowych

Pośredni udział i kontrolę bhp związki zawodowe realizować mogą poprzez:

  • współpracę ze społeczną inspekcją pracy, w formach przewidzianych w przepisach oraz przez codzienne kontakty, wspólne działania, wzajemną wymianę uwag;
  • organizację i udział w różnego rodzaju szkoleniach;
  • udział w pracach komisji bhp (jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 250 pracowników);
  • kontakty z pracodawcą wynikające z omawiania bieżących spraw oraz udział w spotkaniach i naradach.

Dobrą praktyką jest zapraszanie przedstawicieli związków zawodowych do udziału w kontrolach okresowych, a już na pewno do udziału w rocznej kontroli stanu bhp niezbędnej dla przeprowadzenia okresowej analizy stanu bhp w zakładzie.

Wspólne działania

Jakość współpracy między zakładowymi organizacjami związkowymi, SIP i służbami bhp wymaga podtrzymywania stałych kontaktów i wymiany wzajemnych doświadczeń w celu wypracowywania optymalnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo. Istotnym warunkiem powodzenia działań wszystkich tych podmiotów na rzecz poprawy warunków pracy jest wypracowanie wspólnej płaszczyzny działania, bowiem każdy z tych podmiotów ma inne kompetencje, uprawnienia czy dostęp do dokumentacji wewnątrzzakładowej.

Menu

Szukaj

Cart

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0.00 zł Podatek
0.00 zł Suma

Zobacz koszyk

Zawartość schowka

Brak produktów

» Zobacz schowki