ALERT Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Alert RCB to system SMS-owego komunikatu społeczeństwa o zagrożeniach. Wykorzystywany jest w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy występuje rzeczywiste prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia na istotnym obszarze. Alert RCB tworzony jest na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach przekazanych przez:

 • ministerstwa,
 • urzędy i instytucje centralne, takie jak Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 • urzędy wojewódzkie,

oraz służby:

 • policja,
 • straż pożarna,
 • straż graniczna.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przez całą dobę – 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację, biorąc pod uwagę wystąpienie różnego rodzaju zagrożeń, by w razie potrzeby uruchamiać Alert.

Alert RCB – co to takiego?

Alert RCB to po prostu komunikat w formie wiadomości SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alerty RCB mają na celu poinformowanie mieszkańców danych regionów i województw o nadchodzących gwałtownych zjawiskach atmosferycznych. Komunikaty te dotyczą najczęściej występowania:

 • gwałtownych burz,
 • silnych nawałnic, mogących zagrozić ludzkiemu życiu i zdrowiu. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w skrócie RCB jest instytucją zajmującą się przesłaniem informacji do operatorów sieci komórkowych o zbliżających się zagrożeniach pogodowych, które mogą zagrażać mieszkańcom danego regionu. Operatorzy sieci telekomunikacyjnych przesyłają meldunek z ostrzeżeniem do klientów znajdujących się w zasięgu stacji bazowych. I tak z dużym wyprzedzeniem abonenci otrzymują informację i komunikat SMS powiadamiający o gwałtownej burzy, silnym wietrze oraz nawałnicy. Powiadomienie RCB to coraz popularniejsza metoda informowania o zagrożeniach.

Przed jakimi zagrożeniami ostrzega SMS?

Ostrzeganie SMS jest uruchamiane przede wszystkim przy zagrożeniu burzą, wichurą, pożarem, powodzią, skażeniem radiacyjnym i chemicznym, epidemią czy zamachem terrorystycznym. Wymienione zjawiska, w tym atmosferyczne, to zjawiska stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, jak i dla życia.
WAŻNE! Jednak nie wszystkie, szczególnie lokalne zdarzenia, da się wcześniej przewidzieć. Zdarza się, że lokalny podmuch wiatru powali uszkodzone drzewo, stanowiąc przy tym poważne zagrożenie. Niezwykle ważne jest, by bez względu na to czy otrzymamy Alert RCB, zachować zdrowy rozsądek i postępować zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa.

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS ZAGROŻEŃ

1. Zanim wystąpi zagrożenie należy:

 • przygotować mieszkanie/dom na zagrożenia charakterystyczne dla zamieszkiwanego obszaru;
 • ubezpieczyć mienie własne, np. dom, mieszkanie, samochód od skutków zagrożeń;
 • mieć w pogotowiu latarki, zapas baterii, jak również świece i zapałki;
 • omówić ze wszystkimi domownikami zasady postępowania, w sytuacji wystąpienia indywidualnych zagrożeń.

2. W trakcie zagrożenia należy:

 • będąc świadkiem nietypowej sytuacji mogącej stanowić zagrożenie, powiadomić o zaistniałym fakcie znajdujące się w pobliżu osoby i odpowiednie służby;
 • postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

3. Po ustąpieniu zagrożenia należy:

 • zorientować się, czy ktoś z najbliższego otoczenia nie potrzebuje pomocy;
 • w razie potrzeby udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy, zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • w przypadku posiadania ubezpieczenie od skutków zaistniałego zagrożenia, wykonać zdjęcia zniszczeń mienia i niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela.

ALERT RCB O MOŻLIWOŚCI ZAGROŻENIA

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to projekt, mający na celu ostrzeżenie wszystkich użytkowników telefonów komórkowych o realnym zagrożeniu. Projekt ten stanowi doskonałe uzupełnienie istniejących już systemów ostrzegania, zarówno przez media tradycyjne, jak i społecznościowe. Wiadomości tekstowe SMS wysyłane są tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, kiedy istnieje bezpośrednie zagrożenie życie i zdrowie, w zależności od okoliczności. Komunikat taki otrzymują także przebywający w Polsce obcokrajowcy, a także Polacy będący za granicą. SMS zawierający ostrzeżenie ma pomóc uniknąć niebezpieczeństwa, albo zminimalizować jego skutki.
Informacji o zagrożeniu spodziewać można się o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od dnia tygodnia. Wszystko zależne jest od bieżącej sytuacji związanej z ewentualnym zagrożeniem.

Czy na Alert RCB trzeba się zapisać?

Nie. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby przebywające na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej stanowiącej zagrożenie życiu otrzymają na swój telefon komórkowy skondensowaną wiadomość tekstową, zwaną SMS-em z informacją o rodzaju zagrożenia łącznie z lokalizacją oraz źródłem ostrzeżenia. Nie ma tu znaczenia fakt, z którym operatorem zawarta jest umowa. Nowelizacje prawne, w tym zakresie nakładają na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego skierowania komunikatu do wszystkich użytkowników na obszarze określonym przez dyrektora RCB.

Jak często wysyłane są Alerty RCB?

Alert RCB w postaci wiadomości tekstowej wysyłany jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu.

Alert RCB, a dane osobowe

Alert RCB nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osobowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa monitoruje sytuacje, biorąc pod uwagę wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Odbywa się to na podstawie informacji od różnych instytucji, takich jak: ministerstwa, służby, urzędy, IMGW czy urzędy wojewódzkie. Alert stanwi całkowicie bezpieczny komunikat z ostrzeżeniami.

Czy w związku z Alertem RCB dane osobowe są zabezpieczone?

Alert RCB nie narusza bezpieczeństwa danych osobowych. SMS-y są rozsyłane przez operatorów sieci komórkowych, z którymi klient zawarł umowę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie gromadzi i nie przetwarza danych. Zadaniem RCB jest tylko wysłanie pozyskanej informacji o zagrożeniu do operatorów sieci komórkowych.

ALERTY RCB 2020 – KORONAWIRUS

Obecny rok 2020 postawił Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa nowe wyzwanie, nowy temat, nowy komunikat „Uwaga! Ministerstwo Zdrowia: Zagrożenie koronawirusem...
Alerty RCB kierowane były do mieszkańców całej Polski. Informowały o nowych zasadach bezpieczeństwa związanych z koronawirusem, przypominały o przestrzeganiu obostrzeń, a także o ich znoszeniu. Dziś rzadko pojawiają się już komunikaty związane z COVID-19, aczkolwiek na uwadze mieć trzeba, że to sprawa jak najbardziej aktualna i pod żadnym pozorem nie należy lekceważyć alertów RBC związanych z koronawirusem.

ZADANIA RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa stanowi element systemu zarządzania kryzysowego, który podlega Prezesowi Rady Ministrów. To dzięki niemu zapobiegać można kryzysom, a w przypadku ich wystąpienia, minimalizować zaistniałe skutki. Do fundamentalnych zadań RCB należy pełna analizy zagrożeń, w oparciu o dane otrzymywane ze wszystkich potencjalnych „ośrodków kryzysowych" działających w ramach administracji publicznej, jak również w oparciu o dane od międzynarodowych partnerów. RCB opracowuje także optymalne rozwiązania dotyczące powstałych sytuacji kryzysowych oraz koordynowanie przepływu wiadomości odnoszących się do zagrożeń.

Pozostałe zadania RCB:

 • tworzenie katalogu zagrożeń,
 • nadzorowanie zagrożeń w kraju i zagranicą,
 • uruchamianie na poziomie krajowym procedur zarządzania kryzysowego,
 • realizowanie zagadnień planistycznych oraz programowych w obszarze zarządzania kryzysowego, jak również ochrony infrastruktury krytycznej,
 • integrację procedur reagowania kryzysowego,
 • szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • realizację zadań dotyczących przeciwdziałania, jak również zapobiegania oraz usuwania skutków zdarzeń mających charakter terrorystyczny,
 • międzynarodową współpracę w ramach zarządzania kryzysowego (szczególnie z NATO i UE0.

Rolą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest także zapewnienie prezesowi Rady Ministrów, Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego i Radzie Ministrów wsparcia niezbędnego w podejmowaniu decyzji szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zadnie to realizowane jest poprzez dostarczania merytorycznych i spójnych opracowań oraz analiz.

Alert RCB a kwestia prywatności

Alerty RCB nie jest związany z RODO. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie gromadzi, a co za tym idzie nie przetwarza danych. Instytucja ta monitoruje warunki pod kątem wystąpienia różnych zagrożeń i na podstawie informacji od różnych instytucji. SMS-y rozsyłane są przez operatorów sieci komórkowych. Zadaniem administracji publicznej, w tym także RCB, jest wyłącznie powiadomienie będących w niebezpieczeństwie osób o zagrożeniu.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.