BDO Krok po kroku

Uzupełnianie BDO nie należy do skomplikowanych, ale każdy przedsiębiorca musi wiedzieć, jakie informacje są wymagane, a czego nie trzeba wpisywać we wniosku. Jeśli firma nie zamieszcza regularnych wpisów w systemie, musi liczyć się z konsekwencjami wyznaczonymi przez ustawodawcę. Mowa o wysokich sankcjach. Co trzeba wiedzieć o BDO i ja wygląda przygotowanie dokumentów?

Ewidencja odpadów w BDO — o czym trzeba wiedzieć?

1 stycznia 2020 roku polski rząd wprowadził obowiązkową ewidencję odpadów w systemie BDO. To skrótowa nazwa od Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. W praktyce wyszczególnieni w ustawie przedsiębiorcy mają obowiązek uzupełniania Karty Przekazania Odpadów i Karty Ewidencji, a następnie zapisywania ich w BDO. W dalszej kolejności informacje trafiają do Marszałka Wojewódzkiego zgodnego z miejscem wytwarzania odpadów, a nie miejscem zamieszkania przedsiębiorcy. System BDO nie należy do skomplikowanych, ale warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami odnośnie do gospodarowania odpadami w firmie oraz skutecznymi metodami uzupełniania elektronicznej ewidencji odpadów. W tym celu organizuje się specjalne szkolenia, z których korzystają przede wszystkim podmioty obowiązkowo zarejestrowane w BDO. BDO to jeden ze sposobów sprawowania kontroli nad odpadami produkowanymi przez przedsiębiorców chroniący również przed usuwaniem śmieci w sposób niezgodny z prawem, czyli  poprzez palenie albo wywożenie do lasów czy innych niedozwolonych miejsc. 

Kto podlega obowiązkowej rejestracji w BDO?

Ustawodawca wskazuje kilka podmiotów, które muszą uzupełniać BDO — w przeciwnym wypadku narażają się na szereg przykrych konsekwencji prawnych. Mowa o:

  • podmiotach wprowadzających opakowania, produkty w opakowaniach, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, produkty w rozumieniu ustawy z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (produkty to opony, oleje smarowe oraz preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, szczegółowo wymienione w załączniku nr 4a  do ustawy),
  • autoryzowanych przedstawicielach, podmiotach pośredniczących, organizacjach odzysku, organizacjach samorządu gospodarczego wyszczególnionych w ustawie z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • podmiotach gospodarujących odpadami (wliczając w to podmioty zbierające, przetwarzające, transportujące odpady, a także odbierające odpady od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK prowadzone samodzielnie przez gminy),
  • wytwórcach odpadów, 
  • sprzedawcach odpadów i pośrednikach w obrocie odpadami, 
  • podmiotach prowadzających jednostki handlu detalicznego albo hurtowego, gdzie dostępne są torby na zakupy wykonane z tworzywa sztucznego, zobligowane do opłaty recyklingowej omówionej w art. 40a  ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wniosek BDO – co to jest i jak się go wypełnia?

Rejestr BDO to baza danych, w której znajdują się informacje na temat produktów i opakowań, a także gospodarki odpadami. We wcześniejszych latach przedsiębiorcy składali wszystkie informacje na wnioskach w formie papierowej. Jednak w trosce o środowisko oraz uproszenie obowiązków przedsiębiorców wnioski BDO składa się w formie elektronicznej. Z tego względu kluczowe znaczenie odgrywa dobra i biegła obsługa BDO. Więcej informacji na temat BDO można znaleźć w art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach

BDO odgrywa kluczową rolę w sprawowaniu kontroli nad gospodarką odpadami, gdyż wymaga od przedsiębiorstw spełniania konkretnych obowiązków i przestrzegania zasad. W dokumencie widnieją między innymi ilości wprowadzanych do obrotu opakowań, odbywa się również kontrola używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jeśli przedsiębiorca nie wywiązuje się ze swojego obowiązku i nie uzupełnia wniosku, musi się liczyć z konsekwencjami w formie wysokich sankcji. 

Jakie informacje znajdują się na wniosku BDO?

Wraz z nadejściem 2020 roku przedsiębiorcy zostali zobowiązani do wypełniania wniosków w systemie BDO przez Internet, a dokładnie z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wszystkie potrzebne działania mogą zostać wykonane przez przedsiębiorcę albo pracownika, który uzyskał odpowiednie upoważnienie od przełożonego. Trzecią opcją jest skorzystanie z pomocy oferowanej przez firmy zajmujące się nie tylko organizacją szkoleń z obsługi BDO, ale również oferujących uzupełnienia wszelkich formalności powiązanych z gospodarowaniem odpadami, czyli zajmują się ewidencją odpadów za przedsiębiorcę. Dobrym przykładem jest EMEF BHP, ale na rynku istnieje wiele takich firm. Z pomocy zewnętrznych jednostek korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy zmagają się z dużą ilością pracy, nie mają czasu na uzupełnianie wniosków i preferują skupienie uwagi na działaniach marketingowych czy kontroli jakości pracy, niżeli pilnowaniu formalności. 

Składanie wniosku BDO przez Internet nie jest skomplikowane, a poniżej znajdują się dokładnie omówione kroki i zasady postępowania. 

Uzupełnianie wniosku BDO zaczyna się od odnalezienia właściwej strony internetowej. Trzeba wpisać w wyszukiwarce www.bdo.mos.gov.pl. W witrynie należy odszukać ikonkę z napisem „przejdź do systemu BDO”. W tym miejscu pokażą się informacje umożliwiające zalogowanie się przez profil zaufany. Do tego celu można wykorzystać bankowość internetową albo login wraz z hasłem. Wymagane jest poprawne przejście weryfikacji tożsamości. 

Aby uzupełnić wniosek, trzeba znaleźć ikonkę „WNIOSKI” znajdującą się po lewej stronie. Następnie wejść w „nowy wniosek”. Jeśli dokument jest składany pierwszy raz, wybiera się wniosek rejestracyjny, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian we wpisie klika się przycisk „wniosek aktualizacyjny”. 

Kiedy na ekranie monitora pojawi się pusty wniosek, trzeba wpisać podstawowe informacje o firmie. W przypadku, kiedy obsługa systemu BDO odbywa się z pomocą firmy z zewnątrz albo działania podejmuje osoba, która uzyskała upoważnienie od przedsiębiorcy, konieczne jest wpisanie informacji, że wniosek jest składany na podstawie pełnomocnictwa. Nadanie pełnomocnictwa wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Kwotę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta zgodnego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego. Wzory pełnomocnictwa znajdują się na stronie internetowej. W tym miejscu warto podkreślić, że jeszcze przed przedłożeniem potrzebnych dokumentów, trzeba uiścić opłatę, a w tytule wpisać imię i nazwisko oraz przeznaczenie opłaty. 

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie wszystkich potrzebnych tabeli. Nie wypełnia się pól, które są niezgodne z charakterem działalności. Oznacza to, że przedsiębiorstwo, które korzysta z reklamówek z tworzywa sztucznego, musi wpisać się do działu VI tabela 7. Jeśli w firmie ich nie ma, miejsce pozostaje puste. Wszystkie wpisywane informacje muszą być zgodne z prawdą. 

Kiedy wszystkie dane są już wpisane i sprawdzone, przychodzi czas na kliknięcie „oświadczenie". W tym miejscu dodaje się również wniosek potwierdzający uiszczenie opłaty rejestrowej, jeśli za uzupełnienie BDO odpowiada inna jednostka albo pracownik. W przypadku, gdy uzupełnianiem systemu zajmuje się przedsiębiorca, ten krok należy pominąć. 

Potem wystarczy już tylko zatwierdzić podjęte działania i wniosek jest gotowy. 

To dobry moment, aby podkreślić, że jakiekolwiek pomyłki widniejące we wniosku rejestrowym trzeba jak najszybciej skorygować. Błędy mogą mieć różnorodny charakter, ale najczęściej mówimy o literówkach oraz źle wypełnionych tabelach. Na szczęście pomyłki można szybko naprawić. W tym celu należy przygotować wniosek aktualizacyjny. Każdy przedsiębiorca ma maksymalnie 30 dni na wprowadzenie zmian w systemie. 

Rejestracja wniosku BDO – jak odbywa się cały proces?

System BDO jest bardzo inteligentny i pomaga przedsiębiorcy nie tylko w uzupełnieniu poszczególnych tabeli, ale również ułatwia dostarczenie wniosku od właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Wystarczy wpisać adres siedziby firmy, a rejestr BDO dokona wszystkich czynności w pełni automatycznie. Kiedy w systemie pojawi się firma zagraniczna, która nie jest zlokalizowana na obszarze Polskie, ale wytwarza odpady na terytorium naszego kraju, wniosek należy dostarczyć do Marszałka Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie. 

Wiadomo już jak uzupełnić wniosek i jakie informacje muszą się w nim znaleźć, jednak w jaki sposób zostaje wykonana rejestracja wniosku BDO? Na to pytanie również warto znać odpowiedź. 

Kiedy wniosek zostanie prawidłowo wypełniony i dostarczony do urzędu, instytucja maksymalnie w ciągu 30 dni odpowiada za rozpatrzenie wniosku w systemie. W tym samym czasie musi nadać mu numer. W tym miejscu należy podkreślić, że Urząd Marszałkowski nie przekazuje informacji o nadaniu numeru. Takie działania można sprawdzić przez Internet. Wystarczy wyszukać odpowiedni podmiot, czyli własną firmę. W tym celu najlepiej jest wykorzystać numer NIP swojej działalności. 

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie z obsługi BDO?

BDO może być obsługiwane przez przedsiębiorcę, osobę, która uzyskała upoważnienie albo firmę z zewnątrz zajmującą się prowadzeniem ewidencji odpadowej. Szkolenie z tego zakresu umożliwia uzyskanie wszystkich potrzebnych informacji i ułatwia uzupełniania całego systemu. W trakcie kursu można zapoznać się ze wszystkimi obowiązkami przedsiębiorcy związanymi z BDO. Właściciel firmy zostanie poinformowany o konsekwencjach grożących za niedotrzymanie przepisów. Mowa o dotkliwych sankcjach. 

W trakcie szkolenia przekazywane są informacje o uprawnieniach organów kontrolnych i metodach odbywania kontroli. Ważna jest także kwestia bezpieczeństwa danych widniejących w BDO oraz zapoznanie się z korzyściami, oraz ograniczeniem outsourcingu odnośnie do BDO. 

Szkolenia są dedykowane przede wszystkim dla przedsiębiorców zobowiązanych przez ustawodawcę do uzupełniania rejestru, specjalistów do spraw ochrony środowiska, przedstawicieli firm odpowiadających za gospodarowanie odpadami, reprezentantów firm zajmujących się gospodarką wodno-ściekową, a także przedstawicieli samorządów. 

Kursy i szkolenia są cały czas potrzebne, szczególnie przedsiębiorcom, którzy dopiero wchodzą na rynek albo co gorsza – nie zdawali sobie sprawy z konieczności uzupełniania BDO. Przypomnijmy, że przekazywanie odpadów firmom zewnętrznych bez kart przekazania odpadów oraz prowadzenia szczegółowej ewidencji jest niezgodne z prawem. To obowiązek, którego pilnowanie jest w interesie każdego przedsiębiorcy. 

Po wprowadzeniu przepisów o BDO w 2020 roku można było powołać się na przepisy przejściowe i prowadzić dokumentację w formie papierowej, jednak w 2022 roku cała ewidencja musi funkcjonować w formie elektronicznej. 

Aby uniknąć wszystkich błędów i nieporozumień, trzeba przede wszystkim zadbać o wzięcie udziału w kursie czy webinarze z zakresu BDO. W trakcie szkolenia zostają przekazane informacje o obowiązkach, jakie są stawiane przed kadrą zarządzającą, sankcjach grożących za nieprzestrzeganie przepisów oraz ewentualnych zmianach w BDO. Kurs jest przydatny zarówno dla nowo powstałych firm, jak i przedsiębiorców, którzy uzupełniają ewidencję, ale potrzebują aktualizacji informacji oraz zapoznania się z wprowadzonymi nowelizacjami. Co ciekawe kurs nie jest zbyt dużym wydatkiem dla firmy, a do tego można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pomniejszających podstawę do odprowadzenia podatku.