Bezpieczeństwo i higiena pracy przy remontowych pracach budowlanych

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Bezpieczne przeprowadzenie remontu

Remontowe prace budowlane niejednokrotnie należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Towarzyszące pracom budowlanym w większości wypadków roboty spawalnicze, prace z zastosowaniem lakierów, rozcieńczalników, rozpuszczalników oraz środków odtłuszczających i myjących również należą do prac szczególnie niebezpiecznych.

Dotyczy to również wszelkich prac związanych z przebudową obiektów budowlanych. Mające miejsce zagrożenia zaostrzają wymogi bhp zarówno wobec pracodawców, jak i remontujących obiekty pracowników.

Remont jest przeprowadzeniem robót budowlanych niestanowiących bieżącej konserwacji w:

1/ budynku z jego urządzeniami technicznymi i instalacjami,

2/ budowli, czyli w obiekcie niebędącym obiektem małej architektury lub budynkiem, np.: drogi, lotniska, mosty, linie kolejowe, wiadukty, tunele, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, budowle sportowe, cmentarze, pomniki;

3/ obiekcie małej architektury, takim jak: kapliczki, figury, przydrożne krzyże, posągi, wodotryski, piaskownice, huśtawki, śmietniki.

Zatem do prac remontowych należą wymiana, przebudowa bądź technologiczna modernizacja elementów konstrukcyjnych. Różnią się więc one od prac konserwatorskich, które nie wnikają w konstrukcję obiektu. Prace konserwacyjne w funkcjonującym zakładzie pracy nie są zaliczane do szczególnie niebezpiecznych.

Do prac szczególnie niebezpiecznych należą prace remontowe, budowlane, rozbiórkowe, montażowe oraz te wykonywane bez wstrzymania ruchu zakładu pracy, czy też jego części w miejscach przebywania osób zatrudnionych przy innych pracach, jak również działania maszyn i urządzeń technicznych.

Prace remontowe - zasady BHP

Przy realizacji przebudowy lub prac remontowych, tak jak przy samej budowie używać powinno się wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przed rozpoczęciem remontu bądź przebudowy obiektu obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie tras przebiegu mediów i zapoznanie z nimi oraz ich oznaczeniami osób wykonujących roboty budowlane. Obowiązek ten spoczywa na osobach kierujących danymi robotami.

Przepisy nie definiują metod i form realizacji, ani sposobu dokumentowania tych działań. Sugeruje się jednak opracowanie oświadczenia z warunkami bezpiecznego wykonania robót, z który zapozna się i podpisze je pracownik.

Niebezpieczne miejsca, do których dostęp mają zatrudnieni do prac remontowych pracownicy oznakować należy skośnymi pasami – na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi oraz białymi.

Drogi ewakuacyjne, drzwi oraz bramy oznakować należy znakami bezpieczeństwa, tak samo jak strefy gromadzenia i usuwania odpadów, które dodatkowo należy wydzielić.

Pamiętać należy, aby stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz pomieszczenia oświetlane były, w miarę możliwości światłem dziennym.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.