Praca na magazynie – zasady BHP

Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w magazynie?

Magazyn to miejsce, w którym zapewnienie bezpieczeństwa pracowników jest szczególnie ważne. Już w trakcie projektowania, a następnie budowy należy wziąć pod uwagę preferowany system składowania, który w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo pracowników oraz przechowywanych produktów. Cała przestrzeń powinna być urządzona zgodnie z zasadami BHP, charakterem pracy oraz potrzebami pracowników. Należy zadbać o odpowiednią szerokość dróg,  aby umożliwić przejazd pojazdów wykorzystywanych do pracy, a także właściwe oświetlenie, które nie pogorszy wzroku zatrudnionych osób. Aby magazyn był bezpiecznym miejscem pracy, należy zatrudnić wymaganą liczbę osób oraz wyposażyć je w środki ochrony indywidualnej. Nie może zabraknąć szkoleń, instruktaży stanowiskowych oraz kontroli wykonywanych obowiązków. Wszystkie wyszczególnione elementy i działania przyczyniają się do uniknięcia wypadków i pogorszenia stanu zdrowia. Jakie są zasady bezpieczeństwa w magazynie?

 Przepisy BHP w magazynie

Zasady pracy w magazynie są uregulowane przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wydanego w dniu 26 września 1997 roku. W wymienionym rozporządzeniu umówiono podstawowe przepisy bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Dodatkowo pracownicy oraz pracodawcy mają obowiązek przestrzegania zasad omówionych w Polskich Normach, oraz Kodeksie Pracy. Bezpieczeństwo i konkretne przepisy obowiązujące w miejscu pracy są uwarunkowane charakterem magazynu i produktami, które się w nim znajdują. Duże znaczenie ma także używany sprzęt i wyposażenie. Inne zasady obowiązują w przypadku magazynu z niskim składowaniem, jak i wysokim składowaniem. 

Magazyny funkcjonujące w naszym kraju muszą być zgodne nie tylko z normami Polskimi, ale również zasadami obowiązującymi w całej Unii Europejskiej. UE nakłada na pracodawców obowiązek:

 • wyznaczanie dróg transportowych, przejść i dróg ewakuacyjnych, które będą bezpieczne dla zatrudnionych pracowników, 
 • dopasowania pomieszczeń magazynowych do charakteru działalności, 
 • wykorzystania bezpiecznych oraz stabilnych regałów stojących, które nie stanowią zagrożenia dla pracowników, 
 • zapewnienia sprawnych środków transportu wewnętrznego,
 • zagwarantowania odpowiedniej temperatury oraz oświetlenia w każdym pomieszczeniu, 
 • redukcji poziomu hałasu (nie może przekraczać 85 dB). 

Na szczególną uwagę zasługuje także system awaryjny, system przeciwpożarowy oraz plany ewakuacyjne. Zatrudnieni pracownicy muszą wiedzieć, jak zachowywać się w przypadku zagrożenia życia, w jaki sposób opuszczać magazyn oraz jak przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom. W tym celu przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków zawodowych konieczne jest odbycie szkolenia BHP oraz instruktażu stanowiskowego. To ochrona zdrowia i życia nie tylko swojego, ale również i współpracowników, a także uniknięcie szkód w nieruchomości i strat finansowych dla przedsiębiorstwa. 

W magazynie należy oznaczyć niebezpieczne miejsca. W halach mogą znaleźć się także pomieszczenia, w których obowiązuje zakaz wstępu (z wyjątkiem upoważnionych osób). Informacje o nakazach i zakazach muszą być dobrze widoczne. 

Zatrudnieni w magazynie pracownicy korzystają z pojazdów ułatwiających wykonywanie pracy. Największą popularność zyskały: 

 • wózki paletowe, 
 • wózki wysokiego składowania, 
 • wózki widłowe magazynowe. 

Prowadzenie i używanie wymienionych pojazdów mechanicznych zgodnie z zasadami BHP i ich przeznaczeniem to gwarancja bezpieczeństwa oraz uniknięcie szkód. Pracodawca musi zadbać o zarejestrowanie wózków, które mają przyznany znak bezpieczeństwa CE. Aby uniknąć wypadków, pojazdy muszą przechodzić regularne przeglądy UDT i posiadać ważną dokumentację. 

Zapobieganie pożarom w magazynie

Środki ochrony przeciwpożarowej są wymagane w każdym miejscu pracy, również magazynie. Przy ich pomocy można przede wszystkim szybko wykryć rozprzestrzeniający się ogień, poinformować o tym pracujące w całym zakładzie osoby oraz przekazać wiadomość o zagrożeniu do straży pożarnej. W magazynie nie może zabraknąć:

 • systemów wczesnego wykrywania pożaru – najbardziej popularne są czujniki dymu oraz czujniki termiczne, 
 • środków ochrony przeciwpożarowej – dobrze sprawdzają się drzwi ognioodporne, dzięki którym pożar nie rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie i nie naraża właścicieli na jeszcze większe straty finansowe, 
 • urządzeń gaśniczych – powinny znaleźć się w regularnych odstępach albo zostać zastąpione przez bardziej nowoczesny systemem automatycznej instalacji. 

Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko, dlatego ważne są dobrze wyznaczone drogi ewakuacyjne. Wyjścia bezpieczeństwa pozwalają na opuszczenie magazynu przez pracowników, zanim jeszcze pojawią się pierwsze ofiary. Droga ewakuacyjna nie może stanowić przestrzeni do magazynowania produktów. Nikt nie może przewidzieć pożaru i niespodziewanego rozproszenia się ognia, dlatego trzeba być zawsze przygotowanym na sprawną ewakuację, nawet kosztem mniejszej przestrzeni do gromadzenia materiałów. 

Jakie zasady BHP obowiązują zatrudnionych pracowników?

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to obowiązek właścicieli magazynów oraz zatrudnionych osób. Pracownicy powinni:

 • mieć co najmniej 18 lat, 
 • przed rozpoczęciem pracy uzyskać przynajmniej podstawowe wykształcenie, 
 • zdobyć uprawnienia UDT umożliwiające prowadzenie wózków widłowych (jeśli jest to wymagane w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych), 
 • mieć aktualne badania lekarskie do pracy magazyniera, 
 • ukończyć szkolenie z zakresu BHP. 

Pracodawcy powinni także zadbać o skierowanie zatrudnionych osób na kursy pierwszej pomocy. To dodatkowa umiejętność pozwalająca pomóc poszkodowanym współpracownikom i uniknąć wypadków śmiertelnych. Pomoc odgrywa szczególnie ważną rolę w trakcie czekania na przyjazd karetki pogotowia. 

Jakie błędy w funkcjonowaniu magazynu mają bezpośredni wpływ na jego bezpieczeństwo?

Wypadki w miejscu pracy zdarzają się, nawet kiedy wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz wykonali kursy pierwszej pomocy. Przypomnijmy, że w aktywnym magazynie każdego dnia odbywa się obsługa dziesiątek, a może nawet setek zamówień, wykorzystywane zostają urządzenia transportu bliskiego i na hali pracuje kilkadziesiąt osób. Do popularnych błędów, które mogą stać się przyczyną utraty zdrowia, a nawet życia zaliczamy: 

 • brak odpowiedniego stroju roboczego (przede wszystkim kasku), 
 • nieprzestrzeganie maksymalnej nośności urządzeń transportu bliskiego, 
 • używanie pojazdów i urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 
 • odchodzenie od stanowiska pracy bez wyłączania maszyn i urządzeń,
 • obsługę urządzeń przez osoby, które nie uzyskały odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnień, 
 • zbyt szybkie poruszanie się wózkami widłowymi. 

Wymienione okoliczności to tylko przykłady, które w dużej mierze odpowiadają za niższy poziom bezpieczeństwa w magazynie, stają się przyczyną pogorszenia stanu zdrowia i licznych wypadków. 

Problemem może okazać się także brak przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a wśród nich używanie urządzeń i pojazdów, które nie mają ważnych przeglądów, praca z wykorzystaniem wadliwego sprzętu oraz brak dokumentacji. Wymienione działania nie tylko narażają zatrudnione osoby, ale jednocześnie są niezgodne z przepisami prawa i mogą spotkać się z przykrymi konsekwencjami w trakcie inspekcji. 

Pomieszczenia magazynowe – bezpieczeństwo w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych

Aby pomieszczenia magazynowe nie stwarzały zagrożenia dla zatrudnionych osób oraz gromadzonych produktów bardzo ważne jest dopasowanie warunków do składowanych materiałów. Każdy regał znajdujący się w miejscu pracy ma dopuszczalne obciążenie i nie należy go przekraczać. Produkty w magazynie przechowywane są na różnych wysokościach, do których muszą prowadzić wygodne i bezpieczne dojścia z właściwym oświetleniem i zabezpieczeniami. Kiedy w magazynie używane są schody zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także przydatne pochylnie duże znaczenie odgrywa wzbogacenie ich w balustrady, które chronią przed upadkiem. Ważne jest także uniknięcie nadmiernej wilgoci panującej w pomieszczeniach magazynowych, a także regularne usuwanie pyłu i brudu. 

Drogi transportowe powinny zostać oznakowane przy pomocy ciągłych pasów, które widać z każdego miejsca w magazynie. W tym celu używany jest przede wszystkim kolor żółty oraz biały. Wszystkie drogi znajdujące się w magazynie powinny oddzielać pieszych od pojazdów i znajdywać się w bezpiecznej odległości od regałów, na których umieszczone zostaje wyposażenie. Ważne jest wyznaczenie maksymalnej prędkości poruszania się wózków i innych pojazdów, a łamanie zasad powinno wiązać się z nałożeniem na pracowników kar. Na drogach transportowych nie mogą znajdywać się progi oraz stopnie utrudniające wykonywanie pracy i wpływające na stopień bezpieczeństwa. 

Bezpieczny magazyn to miejsce pracy, w którym przejścia pomiędzy regałami czy zgromadzonymi materiałami mają minimum 0,75 m szerokości. Jeżeli w przejściach ma miejsce ruch w dwóch kierunkach, szerokość należy zwiększyć do 1 metra. Magazyn powinien zostać zaprojektowany w taki sposób, żeby osoby kierujące pojazdami miały możliwość manewrowania materiałami oraz kontenerami. To gwarancja bezpieczeństwa oraz zwiększenie komfortu pracy. 

Całe wyposażenie, jakie znajduje się w magazynie, powinno być stabilne oraz wytrzymałe, a także wyprodukowane przy pomocy najlepszej jakości materiałów dających gwarancję bezpieczeństwa. Magazyn funkcjonuje we właściwy sposób, kiedy regały są odpowiednio oznakowane, a na hali panuje ład i porządek. Zatrudnione osoby bez problemu mogą udać się w wyznaczone miejsce, co przekłada się na tempo pracy i zwiększenie zysków dla właścicieli. Na bezpieczeństwo wpływa również sposób składowania oraz maksymalna wysokość. Zwalenie się źle ułożonych materiałów może stać się przyczyną strat materialnych oraz stanowić spore zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

 Właściwe oświetlenie magazynu jest niezwykle ważne, gdyż pracownicy spędzają w nim co najmniej 8 godzin każdego dnia. Wszystkie miejsca mają być dobrze widoczne i dopasowane do rodzaju wykonywanej pracy. Zasady odnośnie do oświetlenia zostały uwarunkowane w Polskiej Normie, a do ich przestrzegania zobowiązany zostaje pracodawca i kierownictwo firmy. Ważne jest także oświetlenie awaryjne, które sprawdza się w przypadku problemów z głównym źródłem światła. 

Warto także wspomnieć o roli, jaką przypisuje się temperaturze panującej w magazynie. Nie powinna być za niska, gdyż wpłynie to niekorzystnie na stan zdrowia i samopoczucie pracowników, ale ważne jest dopasowanie warunków do rodzaju wykonywanej pracy oraz gromadzonych materiałów. Kiedy mowa o magazynach chłodniach oraz mroźniach pracodawca ma obowiązek wyposażyć pracowników w odpowiednią odzież ochronną. 

Budowa magazynu to duże wyzwanie, które wymaga podejmowania szeregu decyzji odnośnie do położenia, gabarytów wszystkich pomieszczeń oraz zastosowania odpowiednich regałów magazynowych. Każdy wybór wpłynie na komfort pracy oraz stopień bezpieczeństwa. W magazynach używanych jest wiele pojazdów, szczególnie popularne są wózki widłowe, ale nie może zabraknąć także maszyn i innych profesjonalnych sprzętów. Właściwe korzystanie z magazynu umożliwia zabezpieczenie zdrowia i życia zatrudnionych osób oraz ochronę gromadzonych materiałów. Zapraszamy o zakupu odzieży ochronnej, szczególnie polecamy kaski ochronne.