Jakie są konsekwencje pracy bez szkolenia BHP

Brak szkolenia BHP w zakładzie pracy — jaką karę może otrzymać przedsiębiorca?

Nowozatrudniona osoba przed rozpoczęciem pracy musi przejść szkolenie wstępne, które odbywa się w pierwszym dniu pracy. 

Szkolenie wstępne składa się z:

 • instruktażu ogólnego, 
 • instruktażu stanowiskowego. 

W trakcie szkolenia pracownik zapoznaje się z podstawowymi zasadami BHP, których musi przestrzegać. Kolejnym zadaniem instruktażu jest zwiększenie ogólnej świadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zasad ewakuacji i pierwszej pomocy. Uzyskane informacje pozwalają chronić nie tylko własną osobę, ale i współpracowników oraz konsumentów. 

Za wykonanie instruktażu ogólnego odpowiada osoba zatrudniona jako służba BHP.

W trakcie szkolenia wstępnego odbywa się także instruktaż stanowiskowy, za który odpowiada wskazana przez przedsiębiorcę osoba albo sam pracodawca. Jednym z warunków wyznaczenia instruktora jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, w zakresie których wykonywany jest instruktaż. 

W trakcie instruktażu stanowiskowego pracownik poznaje:

 • stanowisko pracy, 
 • dostępne narzędzia, 
 • maszyny, 
 • urządzenia, 
 • procesy, 
 • zadania, 
 • zasady bezpiecznego i poprawnego wykonywania pracy na stanowisku, które zostało mu powierzone.

Szkolenie okresowe dla zatrudnionych osób

Obowiązujące przepisy obligują pracodawcę do organizowania szkoleń okresowych w zakresie bhp. Szkolenia odbywają się regularnie i są ściśle związane ze stanowiskiem zajmowanym przez zatrudnioną osobę.

Pracownikowi przekazywane są szczegółowe informacje na temat zagrożeń, które występują w miejscu pracy, co pozwala pełnić obowiązki bez ryzyka dla siebie oraz współpracowników, zapobiegać ewentualnym zagrożeniom. Instruktor przekazuje również informacje, jak należy zachowywać się w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych. 

Szkolenia okresowe trzeba powtarzać w następujących odstępach czasu:

 • co 6 lat — dla pracowników administracyjno-biurowych, 
 • co 5 lat — dla pracowników inżynieryjno-technicznych, 
 • co 5 lat — dla pracowników na stanowiskach kierowniczych, 
 • co 5 lat — dla pracowników służby bhp, 
 • co 3 lata — dla pracowników zajmujących stanowiska robotnicze, 
 • co rok — dla pracowników zajmujących stanowiska robotnicze wykonujący pracy szczególnie niebezpieczne. 

Niewiele osób ma świadomość, że szkolenia wstępne także mają datę ważności i przedstawia się one następująco:

 • 6 miesięcy — dla szkoleń wstępnych dla osób kierujących pracownikami, 
 • 12 miesięcy — dla pozostałych stanowisk.

Jakie są konsekwencje braku szkoleń BHP?

Podane powyżej terminy są obligatoryjne dla przedsiębiorców, a ich nieprzestrzeganie rodzi poważne konsekwencje. 

Kolejne szkolenie okresowe musi nastąpić, zanim podany powyżej termin upłynie. 

Państwowa Inspekcja Pracy weryfikuje aktualność szkoleń BHP dla zatrudnionych osób. Jeżeli nie są aktualne, pracodawca może spodziewać się nałożenia na niego kary grzywny, która mieści się w przedziale od 1000 zł do maksymalnie 30 000 zł. Jeżeli pracodawca regularnie nie wypełnia ciążących na nim obowiązków związanych z zapewnieniem zatrudnionym osobom szkoleń z zakresu BHP, Państwowa Inspekcja Pracy kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Takie działanie przyczynia się do podwyższenia kary do maksymalnie 50 000 zł.

Informacje dotyczące szkoleń BHP znajdują się w rozdziale 8 dziesiątego działu Kodeksu pracy (art. 237 [2] do 237 [5]). Przepisy wskazują, że osoby, które nie posiadają kwalifikacji bądź umiejętności do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku i niemający wiedzy w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie mają prawa wykonywać powierzonych obowiązków. Wymagane jest odbycie szkoleń wstępnych i okresowych. Zatrudnione osoby muszą znać zasady BHP obowiązujące na wielu stanowiskach oraz zapoznać się ze wskazówkami związanymi z zajmowanym stanowiskiem. 

Kolejnym wymogiem jest pisemne potwierdzenie, że pracownik wziął udział w szkoleniu, a także zna obowiązujące przepisy i zasady. Szczegółowe wytyczne dotyczące szkoleń BHP, ich zakresu treści i realizacji programów szkolenia, metod dokumentowania i sytuacji, kiedy pracownik albo pracodawca nie muszą brać udziału w szkoleniach, są uwarunkowane obowiązującymi przepisami — rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku, dotyczącym szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP dostosowane do stanowiska pracy

Pracodawca musi pamiętać nie tylko o organizacji szkoleń w wyznaczonych przez ustawodawcę okresach, ale muszą być one dopasowane do zajmowanego przez pracownika stanowiska. W trakcie szkolenia zostaje podjęty temat zagrożeń występujących na stanowisku, konieczne jest przekazanie niezbędnych informacji dotyczących używanego sprzętu i środków ochrony indywidualnej, które pozwalają zapobiec wypadkom lub ograniczyć zagrożenia dla życia i zdrowia zatrudnionych osób. 

Środki ochrony indywidualnej zabezpieczają przed oparzeniem, przecięciem, złamaniem i innymi uszkodzeniami ciała. Pracownicy są wyposażeni w strój roboczy — spodnie tradycyjne albo ogrodniczki, bluzy i kurtki ochronne (jeżeli pracownik wykonuje pracę w warunkach ograniczonej widoczności albo po zapadnięciu zmroku bardzo ważne są dodatki z materiałów fluorescencyjnych). Zatrudnione osoby mogą być wyposażone w czapki, obuwie ochronne, a także rękawice wykonane z wytrzymałych materiałów. Pracodawca nabywa kaski i hełmy ochronne, gogle, pasy bezpieczeństwa i szelki i wiele innych elementów, które muszą być dopasowane do charakteru pracy i występujących zagrożeń. Sklep bezpieczenstwo-bhp.pl posiada szeroką ofertę dostosowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Oferowana odzież oraz akcesoria posiadają wymagane certyfikaty, spełniają wymagania norm polskich i europejskich, przez co gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa.