Prace poniżej poziomu gruntu

Prace w wykopach - dokumentacja

Roboty ziemne wykonywane powinny być zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, a ewentualne zmiany udokumentowane powinny być w dzienniku budowlanym, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub inny równorzędny dokument.

Dokumentacja techniczna dotycząca robót ziemnych zawierać powinna:

1. sposób prowadzenia robót:

- ręczny, gdzie dopuszcza się wykonywanie wykopów szeroko-przestrzennych do głębokości 2 m, a wąsko-przestrzennych do głębokości 1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia,

- mechaniczny, gdzie zaleca się wykonywanie wykopów szeroko-przestrzennych koparką do 4 m; w przypadku kopania powyżej 4 m należy je wykonywać stopniami, gdzie dla każdego stopnia urządzony powinien być wyjazd dla środków transportowych i przewidziane odprowadzenie wody;

2. sposób zabezpieczenia skarp wykopów, przez:

- podparcie lub rozparcie ścian wykopów przy ścianach pionowych o głębokości powyżej 2 m w gruncie skalistym i powyżej 1 m w pozostałym,

- pochyłe skarpy o nachyleniu zależnym od gatunku gruntu;

3. określenie tras urządzeń podziemnych:

- w przypadku odkrycia podczas wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji nieoznaczonych w dokumentacji, przerwać trzeba natychmiast roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia oraz określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robót w tym miejscu,

- w sytuacji kopania rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów na głębokości większej niż 40 cm należy kopać ręcznie, bez użycia kilofów,

- w przypadku natrafienia na niewypały lub przedmioty trudne do identyfikacji, powstrzymać trzeba roboty i niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby,

4. kategorie gruntu, poziom wód gruntowych oraz metodę odwodnienia gruntów:

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki terenu w kierunku od wykopu,

- wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniżej punktu piezoelektrycznego wód gruntowych.

Do robót poniżej poziomu gruntu związanych ze wznoszeniem budynku należą między innymi: wykopy wykonywane w celu budowy fundamentów i podziemia, wykopy dla różnego rodzaju instalacji.

Praca w wykopie jest jednym z rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych i powinna być wykonywana zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) - dalej r.b.h.r.b.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.