Bezpieczne prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym

Budowa w zimie - podział odpowiedzialności

Za czynności niezbędne do wykonywania robót budowlanych w zimę. Oraz za bezpieczne prowadzenie prac budowlanych w sezonie zimowym odpowiadają uczestnicy procesu budowlanego, a w szczególności:

inwestor – za zorganizowanie przebiegu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz);

projektant – za opracowanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz sporządzenie informacji bioz ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bioz;

kierownik budowy – za sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bioz, z uwzględnieniem specyfikacji obiektu budowlanego i warunków kierowania pracami budowlanymi oraz koordynowanie działań umożliwiających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kiedy można przeprowadzić roboty budowlane?

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas procesu przygotowania i realizacji budowy w okresie zimowym na poszczególnych  etapach, takich jak:

1. Wprowadzenie
Roboty budowlane w okresie zimowym powinny odbywać się bezpiecznie i zgodnie z zaplanowanymi terminami i harmonogramami dla poszczególnych obiektów. Wziąć trzeba pod uwagę wzrost kosztów w porównaniu z robotami prowadzonymi poza tym sezonem.

2. Przygotowanie robót zimowych
Z prowadzeniem robót zimą wiążą się dodatkowe koszty, na które składają się amortyzacja urządzeń pomocniczych i zabezpieczających(jeżeli okres ich używalności trwa dłużej niż jeden sezon grzewczy); koszty środków zabezpieczających (np. na podstawie rachunków); koszty robocizny przy robotach zabezpieczających oraz koszty wynikające ze zmniejszenia wydajności pracowników. Koszty te powinny być wkalkulowane do odpowiednich pozycji kosztorysowych w kosztorysach robót wytypowanych do wykonania w okresie zimowym.

3. Wykonywanie robót zimowych
Wykonywanie robót zimowych wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności w tradycyjnych pracach budowlanych, takich jak przygotowanie budowy, śledzenie komunikatów pogodowych, kontrolowanie wykonania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia dziennika przebiegu robót i księgi obmiaru robót.

4. Zakończenie robót zimowych
Podwyższone zagrożenie konstrukcji wykonywanych w warunkach zimowych, poza zachowaniem specjalnych środków ochronnych przy wznoszeniu, nakłada obowiązek kontroli wykonywanych robót przez okres pogotowia zimowego, przede wszystkim przy dużych wahaniach temperatury.
Z odbioru częściowego i odbioru całkowitego sporządzić należy protokoły stanowiące załączniki dokumentacji dla odbioru ostatecznego budowy. Do protokołu całkowitego robót zimowych należy dołączyć sprawozdanie z przebiegu robót zimowych z wszelkimi załącznikami niezbędnymi dla technicznego ich zobrazowania.

Nie należy także zapominać o tym, jak istotną rolę odgrywa ochrona pracowników zimą - piszemy o tym na naszym blogu.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.