Szkolenie BHP – trudno o bardziej potrzebne

Szkolenie z zakresu BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy jest szkoleniem obowiązkowym, które swoim pracownikom zagwarantować musi pracodawca.

Wynika to przede wszystkim, z przepisów prawa pracy. Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkolenia BHP, to na nim ciąży obowiązek informacyjny w tym zakresie. Częstotliwość i formę szkoleń warunkuje rodzaj pełnionego przez pracownika stanowiska.

Cel szkolenia

Szkolenie BHP ma kilka przesłań, do najważniejszych należą:

  • zdobycie umiejętności związanych z bezpiecznym wykonywaniem obowiązków służbowych,
  • zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • orientacja w czynnikach środowiska pracy.

Szkolenia BHP są obowiązkowe. Obowiązek taki nakłada na pracodawcę Kodeks pracy.

Szkolenie przeprowadzane jest po podpisaniu umowy o pracę, aczkolwiek jeszcze przed jej podjęciem i rozpoczęciem pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca w żadnym przypadku nie powinien dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada wystarczającej wiedzy w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek szkoleń dotyczy zarówno szkolenia wstępnego, jak również szkoleń okresowych. Pracodawca ma też obowiązek wydania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ogólnych i związanych z pracą na konkretnym stanowisku.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia z zasady dzielimy na:

  • szkolenie wstępne – przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku
  • szkolenia okresowe

Szkolenie wstępne

Wstępne szkolenie BHP odbyć musi się przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Głównym celem szkolenia jest dostarczenie zatrudnianemu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. Szkolący uwzględnić musi przy tym przepisy i zasady bezpieczeństwa oraz zapoznać z zagrożeniami występującymi na konkretnym stanowisku pracy. Wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny przeprowadzony musi być w taki sposób, aby zapoznać pracownika z zawartymi w Kodeksie pracy przepisami BHP, regulaminem pracy obowiązującym pracowników w danym przedsiębiorstwie, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia okresowe

Szkolenia przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku są obowiązkowe. Jednak każdy pracodawca pamiętać musi również o obowiązku systematycznego przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu BHP dla swoich pracowników. Ma to na celu przypomnienie pracownikom niezbędnej wiedzy, utrwalenie jej oraz zapoznania z nowościami w dziedzinie bhp oraz przepisami, jakie pojawiły się od czasu ich poprzedniego szkolenia. Taka aktualizacja wiedzy, może mieć niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo ich samych oraz otoczenia, w którym wykonują pracę.

Pamiętać należy, że częstotliwość szkoleń okresowych BHP jest różna i zależy od specyfiki danego stanowiska.

Wymóg ponawiania szkoleń

Idea obowiązkowych szkoleń BHP wynika z konieczności zapoznania się pracownika ze specyfiką danego stanowiska oraz z zagrożeniami, mogącymi na niego czekać w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Dzięki szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dowiaduje się między innymi, jak przeciwdziałać zagrożeniom oraz jak zachować się w sytuacji konkretnego zdarzenia.

Szkolenia przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku są obowiązkowe. Jednak każdy pracodawca pamiętać musi również o obowiązku systematycznego przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu BHP dla swoich pracowników. Ma to na celu przypomnienie pracownikom niezbędnej wiedzy, utrwalenie jej oraz zapoznania z nowościami w dziedzinie bhp oraz przepisami, jakie pojawiły się od czasu ich poprzedniego szkolenia. Taka aktualizacja wiedzy, może mieć niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo ich samych oraz otoczenia, w którym wykonują pracę.

Pamiętać należy, że częstotliwość szkoleń okresowych BHP jest różna i zależy od specyfiki danego stanowiska.

Zgodnie z przepisami

Zgodnie z przepisami prawa pracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z przepisami BHP i powinien bezwzględnie ich przestrzegać.

Szkolenie okresowe bhp zakończone musi być egzaminem przeprowadzonym przez organizatora szkolenia. Odbycie szkolenia potwierdzone powinno być zaświadczeniem, które przechowywać należy w części B akt osobowych pracownika.

Zapraszamy na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.