BHP PRZY BUDOWLANYCH ROBOTACH ZIEMNYCH

Roboty ziemne zdarzają się zarówno w budownictwie lądowym, jak i wodno-inżynieryjnym. Są nieodzowną częścią każdej budowy. Jednak roboty ziemne to nie tylko wykopy ale także nasypy. Podczas robót ziemnych często wykorzystywany jest sprzęt ciężki, taki jak koparki czy spycharki, a to wszystko w zależności od rodzaju i wielkości planowanych prac. Innym sprzętem wykonane są prace odkrywkowe, kiedy grunt zbierany jest warstwowo, a innym prace przy wykopach.

ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA BHP PODCZAS PRAC ZIEMNYCH

Pracownicy wykonujący wszelkiego rodzaju prace budowlane, renowacje terenów zielonych, remonty drogowe, prace odkrywkowe, w tym również prace ziemne, narażeni są podczas wykonywania pracy na różnorodne zagrożenia mechaniczne i zabrudzenia ciała, dlatego tak ważne jest, aby w tym wypadku zapewnić pracownikom odpowiednią odzież roboczą Wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu pracownika zagwarantuje odpowiednie połączenie odzieży ochronnej z innymi środkami ochrony indywidualnej, oferowanymi na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Jakie elementy odzieży roboczej powinny składać się na wyposażenie pracowników wykonujących prace ziemne?

W skład wyposażenia odzieży roboczej wykonujących prace ziemne wchodzą wytrzymałe spodnie robocze, kombinezony ochronne czy kurtki robocze Ta odzież, jeżeli dodatkowo wyposażona jest w elementy odblaskowe zapewni widoczność i bezpieczeństwo pracownika, który podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac budowlanych, drogowych i ziemnych musi być dobrze widoczny. Zdecydowanie przy pracach ziemnych bardzo ważna jest widoczność i bezpieczeństwo. Kolejnym elementem, który uzupełni strój roboczy pracownika wykonującego prace ziemne są obuwie robocze wyposażone w antypoślizgową podeszwą i wkładką antyprzebiciową, jak również podnosek. Aby ochronić ręce, wykonujące ciężką budowlaną pracę, zarówno przed zimnem, jak i uszkodzeniami skóry, pracownik wyposażony musi być w rękawice robocze i ochronne
W wielu miejscach pracy, w tym podczas wykonywania prac ziemnych niezbędna jest ochrona głowy i zabezpieczenie jej poprzez korzystanie z hełmy, kasku ochronnego BHP który stanowi główne zabezpieczenie głowy pracownika. Konstrukcja kasku i jego przeznaczenie dobierane powinny być w zależności od warunków wykonywanej pracy. W zależności od modelu może on chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, spadającymi elementami, prądem i odpryskami w czasie spawania. Do kasku dołączyć można, w zależności od potrzeb następujące środki ochrony indywidualnej:

WAŻNE! Praca wykonywana na powietrzu, w tym prace ziemne niezależnie od pory roku wymagają odpowiedniej organizacji. Zapewnienie pracownikowi odzieży i obuwia roboczego oraz innych elementów odzieży roboczej zawsze należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Dzięki temu ta szczególnie niebezpieczna praca będzie mniej uciążliwa, a pracownicy unikną narażenia na urazy.

Jaki sprzęt można spotkać na budowie?

Prace ziemne wykonywane mogą być ręcznie lub mechanicznie. W praktyce te ręczne ograniczane są do precyzyjnego wykańczania wykopów pod fundamenty oraz do wykonywania zadań małych objętościowo, przy których wprowadzanie maszyn jest nierentowne. Sprzęt, który można spotkać na budowach, to miedzy innymi:

 • Koparka – służy do oddzielania urobku od gruntu oraz przeniesienia na środki transportowe bądź na składowisko. Koparka pełnić może również rolę sprzętu przeładunkowego, który nabiera i przenosi materiał sypki.
 • Spycharka – służy do odspajania gruntu, wykonywania wykopów, transportowania urobku na krótką odległości, zagęszczania gruntu, wyrównywania i profilowania terenu i innych prac przy użyciu zrywaka, zaczepu, lemiesza i innych profesjonalnych osprzętów.
 • Zgarniarka – służy do ścinania wierzchniej warstwy gruntu (do 0,5 metra) jego załadunku do własnej skrzyni, po czym transportu na bliską odległość i wyładunku urobku w określonym miejscu.
 • Ładowarka – służy do załadunku i przewozu urobku na krótkim dystansie przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu w formie łyżki.
 • Równiarka – służy do profilowania podłoży pod nawierzchnię poboczy, dróg, rowów, lotnisk oraz wyrównywania nasypów.
 • Walec – służy do zagęszczania gruntów w pracach ziemnych, jak również zagęszczania mas nawierzchniowych przy budowie dróg.
 • Hybrydy budowlane, takie jak koparko-ładowarki, koparko-spycharki – to sprzęt, w którym do jednej jednostki napędowej zainstalowany jest osprzęt dwojakiego rodzaju.

WAŻNE! Właściwa organizacja robót ziemnych wiąże się z umiejętnym dopasowaniem maszyn do charakteru wykonywanych prac i ich właściwe zsynchronizowanie, by praca była bezpieczna,
a maszyny zostały w pełni wykorzystane. Podczas robót przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego wyznaczyć należy strefę niebezpieczną powiązaną z pracą tych maszyn, oddzielić drogi przemieszczania się pojazdów od dróg przeznaczonych dla pieszych i właściwie je oznaczyć.

Podstawowe wymagania podczas prac ziemnych

Bez względu na rodzaj prowadzonych prac ziemnych sprecyzowano szereg ogólnych wymogów
i zasad, do bezwzględnego przestrzegania, celem bezpiecznego ich wykonania. Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do wykonywania prac ziemnych jest integralnym elementem
projektu budowlanego. Powinna zawierać niezbędne dane, zgodne z przepisami zaplanowania robót ziemnych i ich bezpiecznego wykonania. Dokumentację projektową, przekazaną przez inwestora należy szczegółowo przeanalizować, a braki w dokumentacji bądź też niejasności trzeba bezzwłocznie uzupełnić i wyjaśnić, jeszcze przed rozpoczęciem robót. Jest to niezwykle ważne z uwagi na to, że na podstawie dokumentacji przygotowywane są instrukcje bezpiecznego wykonywania poszczególnych etapów robót budowlanych. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest do opracowania instrukcji i zapoznania z nią pracowników w obszarze wykonywanych przez nich prac.

WAŻNE! Wszelkie roboty ziemne prowadzone powinny być na podstawie projektu, określającego
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, które mogą znaleźć się w zasięgu prowadzonych
robót.

Zasady bezpieczeństwa podczas robót ziemnych

Przy wykonaniu robót ziemnych, wykopów czy nasypów spełniać należy wymagania zawarte w przepisach i zasady BHP:

 • Gdy w sąsiedztwie krawędzi wykopu o głębokości większej niż 1 m, istnieje ruch pieszy, zabezpieczyć należy wykop przy pomocy balustrad, które stanowią ochronę pracownika przed upadkiem z wysokości i zabezpieczają osoby wykonujące pracę w wykopie przed spadającymi przedmiotami. Balustrady (zgodnie z przepisami) zbudowane powinny być z deski krawężnikowej o wysokości 15 cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Taka balustrada umieszczona powinna być w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
 • Kiedy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, wykopy o ścianach pionowych (które nie są umocnione), bez rozparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych. W przypadku występowania warunków gruntowych niekorzystnych i czynników mogących wpłynąć na stabilność ścian należy zastosować zabezpieczenie, nawet gdy głębokość wykopu nie osiąga 1 m. Wykopy bez umocnień, o głębokości powyżej 1 m, ale nie przekraczającej 2 m, wykonywać można pod warunkiem, że zezwalają na to warunki gruntowe.
 • Rodzaj zabezpieczenia ścian wykopów dobiera się z uwzględnieniem rodzaju gruntu i warunków zewnętrznych, które panują w trakcie prowadzenia prac. Zabezpieczenia ażurowe ścian wykopów stosować można tylko w gruntach zwartych. Zabronione jest stosowania takich zabezpieczeń w sezonie zimowym.
 • Kiedy wykop ma głębokość powyżej 1 m od poziomu terenu, wykopać należy wejście/zejście do wykopu, a odległość pomiędzy wejściami/zejściami nie powinna przekraczać 20 m.
 • Niedozwolone jest używanie elementów obudowy wykopów nie zgodnie z przeznaczeniem.
 • Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy opracować organizację ruchu pieszego i kołowego na placu budowy, a co za tym idzie wyznaczyć strefy niebezpieczne. Jednym z wartych podkreślenia zagrożeń związanych z robotami ziemnymi są poruszające się pojazdy i maszyny, obracające się i przesuwające ich części. Strefy niebezpieczne wydzielić można dzięki oznakowaniu ich przy pomocy taśm w barwach ostrzegawczych (czerwono-białe lub czarno-żółte).
 • Przed rozpoczęciem robót ziemnych upewnić należy się, co do położenia instalacji oraz urządzeń podziemnych, które mogą znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac. W sytuacji, w której prace mają być prowadzone w pobliżu sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, osoba będąca właścicielem sieci zobowiązana jest oznakować ich położenie. Wtedy, kierownik budowy wskazuje bezpieczną odległość, w jakiej prowadzone mogą być roboty i sposób ich wykonania.
 • W trakcie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu trzeba w pasie terenu, przylegającego do górnej krawędzi skarpy, wykonać spadki, umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku przeciwnym do wykopu.
 • • W czasie prowadzenia robót ziemnych należy na bieżąco eliminować wszystkie naruszenia struktury gruntu skarpy, poprzez usuwanie nawisów ziemnych przy równoczesnym zachowaniu
 • bezpiecznego nachylenia skarpy w każdym jej punkcie.
 • Po wystąpieniu deszczu lub mrozu oraz przed dopuszczeniem do wykonywania pracy sprawdzić należy stan techniczny wykopu.
 • Podczas wykonywania wykopów wąsko przestrzennych przy wykorzystaniu koparki, obudowę skarp wykonywać trzeba z zabezpieczonej części wykopu bądź wstawić obudowę gotową z użyciem sprzętu mechanicznego, bez konieczności prowadzenia pracy w niezabezpieczonym wykopie.
 • W trakcie prowadzenia robót w wykopie wąsko przestrzennym z symultanicznym transportem
 • urobku, wykop powinien być zabezpieczony. Pojemniki do transportu urobku ładowane powinny być poniżej górnej krawędzi, wtedy materiał nie będzie spadał.
 • Nie wolno organizować stanowisk pracy bezpośrednio pod urządzeniami transportowymi, gdy nie będą one chronione zadaszeniem i przykryciem o odpowiedniej wytrzymałości i szczelności.
 • Składowanie urobku nie może odbywać się w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi wykopu, będącej w strefie naturalnego klina odłamu gruntu, jeśli ściany wykopu nie są obudowane.
 • Na krawędzi wykopu zostawić trzeba pas bezpieczeństwa o szerokości nie mniejszej niż 0,6 m
 • po każdej ze stron wykopu, jeśli ściany wykopu są obudowane i doborze zabezpieczone.
 • Ruch środków transportu, w pobliżu wykopów, powinien być zorganizowany tak, by odbywał się poza klinem naturalnego odłamu gruntu.

WAŻNE! Pamiętać należy, że prace ziemne należą do prac szczególnie niebezpiecznych.

Odzież robocza i ochronna, obuwie i inne akcesoria niezbędne do prac remontowych dostępne na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.