Co inspektor BHP musi wiedzieć?

Obowiązki inspektora BHP

Niezwykle ważnym aspektem, w przypadku kontroli jest jej efektywność. Bez efektów cała praca kontrolna staje się nieużyteczna. Do głównych obowiązków pracownika na tym stanowisku należy:

  • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,
  • prowadzenie postępowań powypadkowych, kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,
  • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,
  • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.


Biorąc powyższe pod uwagę rola służy bhp w zakładzie pracy jest bardzo znacząca i co za tym idzie, nie ma w niej monotonii. Pojawiają się sprawy, na które spojrzeć należy inaczej niż dotychczas. Ktoś dzwoni z prośbą o interpretację danego przepisu. Pojawiają się i czasem zaskakują nowe sytuacje mające związek z bezpieczeństwem pracy.

Behapowiec oprócz wiedzy ogólnej, niezbędnej do należytego wykonywania swych obowiązków, powinien znać obowiązujące prawo, systematycznie się dokształcać oraz podnosić kwalifikacje. Specjalizacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaga dużych umiejętności interpersonalnych, dobrego rozplanowania pracy, charyzmy oraz indywidualnego podejścia do osób i zdarzeń.

Jak zdobyć niezbędną wiedzę?

W chwili obecnej, kwalifikacje niezbędne dla kandydatów na pracowników służby bhp, dają studia inżynierskie. Najlepiej, te które organizowane i prowadzone są przez jednostki z tradycjami, i oczywiście z kadrą i zasobami zapewniającymi właściwą realizację procesu dydaktycznego. Takie studia, czas ich trwania, realizacja programu dadzą nie tylko wiedzę praktyczną. Z pewnością ukierunkują i nauczą, jak i gdzie  zdobyć niezbędne informacje, związane chociażby ze zmieniającymi się dziś dość często przepisami.

Nie oznacza to, że nie ma innej drogi zdobywania wiedzy. Choćby, poprzez ukończenie podyplomówki. Jednak, ta wystarczającą może być dla osoby posiadającej spore doświadczenie zawodowe związane z zagadnieniami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla człowieka, który nie miał wcześniej zawodowej styczności z bhp, wręcz niezbędnym jest dziś ukończenie studiów w tym kierunku.

Miejsce pracy behapowca

Miejsce behapowca to zakład pracy, a nie miejsce za biurkiem. Nie oznacza to, że nie jest mu ono potrzebne. Gdzieś przecież trzeba obrobić, to co zaszło w terenie.

Wiele szkoleń, np. stanowiskowe, odbywać musi się w terenie. Tak naprawdę sala wykładowa, do szkoleń pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, to swego rodzaju łamanie przepisów rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp. Szkolenia takie, według przepisów odbywać mają się w formie instruktażu. A jak przeprowadzić instruktaż z dala od stanowiska pracy?

Nader istotnym jest, by inspektor BHP miał dostateczną wiedzą o firmie, w której jest zatrudniony, jej specyfice i strukturze. Nie sztuką jest przeszkolić, sztuką jest zrobić to odpowiedzialnie, w pełni przygotowując się do szkolenia. Przecież szkolony ma prawo zadać pytanie, podeprzeć się przykładem zaistniałym w przedsiębiorstwie.

Ważnym jest, by pracownik służb bhp dbał o własne dokształcanie, podnosił kwalifikacje i był na bieżąco ze wszystkimi zachodzącymi zmianami, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Behapowiec to dzisiaj zawód, który wymaga permanentnej nauki. Mający dziś miejsce ogromny napływ informacji narzuca wręcz, jeśli ktoś chce być kompetentny, do umiejętnej ich selekcji, eliminowania tego, co nazywa się szumem informacyjnym. Dziś coraz częściej rolą behapowca jest bycie konsultantem, doradcą, czy specjalistą wskazującym sposób rozwiązywania problemów.

Posiadanie szerokiej wiedzy z dziedziny ochrony pracy nie jest dziś luksusem, lecz koniecznością, by profesjonalnie wykonywać swój zawód.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.