Najważniejsze zasady BHP na placu budowy

Jak dbać o bezpieczeństwo pracowników na budowie?

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy jest szczególnie istotne, gdyż pozwala w pierwszej kolejności chronić zatrudnione osoby, a także maksymalnie ograniczyć ryzyko wypadków i obrażeń. Jakich zasad należy przestrzegać i o czym pamiętać?

Identyfikacja zagrożeń na placu budowy – co to takiego?

Identyfikacja zagrożeń to pierwszy krok do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na placu budowy. Mając świadomość, że występuje tam wiele potencjalnych zagrożeń, do których zaliczamy:

  • upadek z wysokości, 
  • potknięcie się, 
  • upadek maszyny, czy urządzeń używanych do wykonania powierzonych zadań, 
  • urazy wynikające z ruchu pojazdów, 
  • kontakt z substancjami chemicznymi, 
  • zmienne i niekorzystne czynniki atmosferyczne

można im sprawniej zapobiegać. 

Podczas analizy ryzyka, należy wyznaczyć prawdopodobieństwo pojawienia się zagrożeń wraz z ich potencjalnymi skutkami ubocznymi dla zatrudnionych osób, a także całego projektu budowlanego. Analiza umożliwia wyznaczenie zagrożeń, w stosunku do których trzeba podjąć natychmiastowe działania, a także wyznaczenie priorytetów w zapewnieniu bezpieczeństwa. 

Przygotowanie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie robót budowlanych

W celu zagwarantowania bezpiecznych i komfortowych warunków pracy na budowie niezbędne jest wyznaczenie i stosowanie właściwych procedur bezpieczeństwa. Procedura musi zawierać takie zagadnienia, jak: używanie odpowiedniego sprzętu ochronnego, skuteczne działanie podczas awarii, zasady związane z montażem i demontażem rusztowań i transportem materiałów. 

Działania podejmowane na placu budowy muszą opierać się na przepisach i zasadach BHP. Pracowników obowiązują przepisy państwowe i międzynarodowe. Ich podstawowym celem jest minimalizacja wypadków i postępowanie zgodnie z obowiązującymi wymogami. 

Kluczowe informacje można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bardzo ważną rolę odgrywa szkolenie zatrudnionych osób z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonywane są szkolenia wstępne i okresowe. Szczegółowe informacje i znajomość zasad postępowania pozwala ograniczyć ryzyko wypadków i niebezpiecznych sytuacji, a do tego ułatwia reakcję w momencie awarii sprzętu i innych niemożliwych do zaplanowania przypadków. 

Jakie środki ochrony indywidualnej używane są na placu budowy?

Środki ochrony indywidualnej odgrywają bardzo istotną rolę na placu budowy. Pracownicy muszą zostać wyposażeni w:

Odzież robocza i ochronna jest równie istotna i razem z wymienionymi akcesoriami ogranicza ryzyko obrażeń i gwarantuje ochronę przed potencjalnym zagrożeniem, a nawet pozwala uniknąć śmierci.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, używane narzędzia i maszyny nie mogą być uszkodzone i wadliwe, trzeba ich używać zgodnie z wytycznymi producenta. Istotną rolę odgrywają procedury bezpiecznego używania narzędzi, a także każdorazowe zabezpieczenie ich po zakończonej pracy. Pracodawca musi pamiętać o wykonywaniu regularnych przeglądów technicznych. Jeżeli przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie są respektowane, można spodziewać się nałożenia kar finansowych i innych konsekwencji prawnych. 

Za przestrzeganie zasad BHP na budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy i koordynator do spraw bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Sprawują nadzór nad wszystkimi zatrudnionymi osobami i kontrolują, czy używają oni przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony zbiorowej. 

Co robić w sytuacji zagrożenia zdrowia na budowie?

Na placu budowy nie zawsze można zapobiegać awariom i wypadkom, które często stanowią zagrożenie dla pracowników. Z tego względu kluczowe znaczenie odgrywa przekazanie wymaganej wiedzy zatrudnionym osobom, co umożliwi odpowiednio szybką reakcję i unikanie potencjalnych zagrożeń. 

W przypadku sporych placów budowy wymagane jest wcześniejsze przygotowanie planu bezpieczeństwa. To zadanie nałożone na kierownika budowy. Dokument odgrywa istotną rolę, gdyż umożliwia przeciwdziałania wypadkom, niebezpiecznym sytuacjom, a jeśli wystąpią sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu pracowników, znajomość zasad ułatwi zastosowanie odpowiednich procedur. 

Jeżeli reakcja na incydent jest natychmiastowa, można w skuteczny sposób zminimalizować, a czasem nawet ograniczyć skutki uboczne wypadków. Jednak w tym celu konieczne jest odpowiednie przeszkolenie zatrudnionych osób zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych, do których zalicza się pożary, upadki, ewakuację, powodzie i wiele innych. Pracownicy muszą znać procedurę alarmowania oraz udzielania pierwszej pomocy. 

Jeżeli incydent jest na tyle poważny, że wymaga interwencji służb ratowniczych, trzeba wiedzieć, jak skontaktować się ze służbą i współpracować ze specjalistami, przekazać konieczne informacje, a do tego wiedzieć, jak zająć się poszkodowanymi osobami. 

Podsumowanie

Regularne przeglądy BHP na placu budowy odgrywają istotną rolę, gdyż mają realny wpływ na poziom bezpieczeństwa. Podczas przeglądu konieczna jest ocena przestrzegania procedur bezpieczeństwa, weryfikacja stanu technicznego urządzeń i narzędzi, a także sprawdzenie potencjalnych zagrożeń. 

Zarówno przeglądy, jak i ocena działań stanowią podstawę do poprawy procedur BHP na placu budowy. Możliwa jest identyfikacja słabych punktów, zastosowanie rekomendacji i adaptacja lepszych rozwiązań, które stanowią podstawę do poprawy bezpieczeństwa na placu budowy. 

Więcej art. znajdą Państwo w hurtowni BHP bezpieczenstwo-bhp.pl.