ZABEZPIECZENIA PODCZAS PRAC NA DACHU

Roboty na dachu są głównie realizowane na wysokości, w dodatku często na powierzchniach nachylonych. Pracownicy często przebywają w pobliżu krawędzi dachu oraz niezabezpieczonych otworów w dachach, co generuje zagrożenia. Nieprofesjonalne rozpoznanie tych zagrożeń, lekceważenie ryzyka oraz niestosowanie się do poleceń przełożonego prowadzić może do poważnych wypadków, ze śmiertelnymi włącznie.

Przed rozpoczęciem robót

Prace na dachu, podobnie jak inne wykonywane na wysokości należą do szczególnie niebezpiecznych. Podlegają zatem szczególnym wymogom proceduralnym. Prace wykonywane na dachu zostać powinny umieszczone w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych, występujących w firmie.

Pracodawca, powinien określić szczegółowe wymagania w zakresie BHP podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Zadaniem pracodawcy jest wyznaczenie bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami oraz zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Istotne zatem znaczenie ma prawidłowa organizacja robót wykonywanych na dachu. Sposób wykonania prac, w poszczególnych etapach realizacji wiąże się z przyjętą technologią i uwarunkowaniami wynikającymi ze specyfiki obiektu, w którym wykonywane są roboty dachowe, takimi jak:

 • pochylenie dachu,
 • wysokość, na jakiej się znajduje,
 • zastosowana konstrukcja i użyte materiały,
 • usytuowania obiektu,
 • możliwość dostępu osób niepowołanych do miejsca prowadzenia robót.

Wejście i zejście z dachu

Może odbywać się poprzez:

 • rusztowanie zmontowane w miejscu prowadzenia robót dachowych, z wydzielonym pionem komunikacyjnym;
 • rusztowanie wieżowe stojakowe lub mobilne;
 • drabiny, których stosowanie należy ograniczyć do wykorzystywania ich przy pracach krótkotrwałych i przy pokonywaniu niezbyt dużych różnic poziomów;
 • mechaniczne środki transportu, takie jak ruchome podesty robocze, podnośniki hydrauliczne.

Środki ochrony zbiorowej

W celu zabezpieczenia pracowników wykonujących prace na dachu, przed upadkiem z wysokości należy przede wszystkim stosować środki ochrony zbiorowej, do których należą: balustrady, rusztowania ochronne, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.

Środki ochrony indywidualnej

Stosowanie środków ochrony indywidualnej, takich jak szelki bezpieczeństwa jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. Stosowanie ochron indywidualnych wymaga dużej odpowiedzialności oraz zdyscyplinowania ze strony pracowników oraz stałego nadzoru.

Przepisy BHP przy wykonywaniu prac na dachu

W trakcie wykonywania prac na dachu przestrzegać należy następujących wymogów bhp:

 • na dachach krytych elementami o niskiej wytrzymałości układać należy przenośne mostki zabezpieczające;
 • składowane na dachu materiały należy zabezpieczyć przed zsunięciem;
 • w czasie przerw w pracy lub po jej zakończeniu materiały, narzędzia, opakowania powinny być usunięte z dachu bądź umocowane, tak by nie spadły na niższy poziom;
 • praca na dachu może być prowadzona tylko przy sprzyjającej pogodzie;
 • podnoszenie i opuszczanie materiałów czy narzędzi należy dokonywać w sposób wykluczający spadek z wysokości;
 • szczególnie starannie musi być zorganizowana dostawa pojemników z gorącym lepikiem;
 • materiały i wyroby dekarskie należy podnosić w wiązkach lub pojemnikach do tego przeznaczonych.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni zostać poddani instruktażowi obejmującemu głównie: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. Instruktaż ma zapoznać pracowników z problemami dotyczącymi sposobu wykonywania pracy, m.in.:

 • ze sposobem wejścia na dach i zejścia z niego,
 • ze sposobem transportu i odbioru materiałów na dachu,
 • z rodzajem zastosowanych zabezpieczeń pracowników przed upadkiem z wysokości, tj. ze środkami ochrony zbiorowej i środkami ochrony indywidualnej.

Przed przystąpieniem do pracy pracowników poddać należy profilaktycznym badaniom lekarskim. Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy, w tym do pracy na wysokości.

Na www.bezpieczenstwo-bhp.pl w zakładce SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKAMI znaleźć można bogatą ofertę produktów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.