Zapewnienie właściwych warunków pracy w okresie zimowym

Na pracodawcy spoczywa obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, narażonych na przykład na upadki na śliskiej powierzchni czy odmrożenia podczas wykonywania pracy w porze zimowej i związanych z nią trudnych warunkach atmosferycznych. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, mając na względzie między innymi zmienne warunki wykonywania pracy, do których w naszej strefie klimatycznej z całą pewnością zaliczane są pory roku.

Ochrona pracowników zimą polega przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy, jak również urządzeń do ogrzania się poza pomieszczeniami. Ale to nie wszystko, pracodawca zadbać musi o wyposażenie pracowników w odpowiednie dla zimowych warunków środków ochrony indywidualnej oraz zapewnienie posiłków profilaktycznych.

Z czym pracodawca zaznajomić musi pracownika i w jakiej formie?

Pracodawca zobowiązany jest do zaznajomienia pracownika z regulaminem, przepisami oraz zasadami bhp, co potwierdzone powinno być na piśmie. Dodatkowo pracodawca poinformować musi pracownika o ryzyku zawodowym, jakie wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. Zatrudniający ma obowiązek do pisemnego poinformowania pracownika o następujących kwestiach:

 • obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

ZIMOWE OBOWIĄZKI I ZADANIA PRACODAWCY

Praca wykonywana w sezonie zimowym, w szczególności ta świadczona na otwartej przestrzeni nakłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki względem pracowników. Wymaga wyposażenia ich w dopasowane do warunków atmosferycznych środki ochrony indywidualnej. Dla osób wykonujących pracę na dworze zimą, zaleca się przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w zimnym mikroklimacie.
Ważnym zadaniem stojącym przed pracodawcami, którzy zatrudniają pracowników wykonujących pracę na dworze jest zorganizowanie stanowisk pracy znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń tak, by stanowiły one schronienie przed pewnymi zagrożeniami. Zagrożenia te wiążą się głównie z warunkami atmosferycznymi, opadami, silnym wiatrem, niską temperaturą. Niebezpieczeństwo stanowią też zdarzenia z udziałem spadających przedmiotów.
W trakcie wykonywania prac zimą na zewnątrz najczęstszymi zagrożeniami fizycznymi są:

 • poślizgnięcia i upadki – zagrożenia mechaniczne,
 • zimno – zagrożenia termiczne.

Odpowiednie normy ochronne stanowią o ochronie pracowników wykonujących pracę na otwartej przestrzeni. Pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni bądź w pomieszczeniach, których ogrzewanie ze względu na technologię produkcji lub z innych przyczyn nie jest możliwe, zagwarantowane powinni mieć w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiające:

Takie pomieszczenia zaopatrzone powinny być w urządzenia do podgrzewania posiłków. Utrzymywana w pomieszczeniu tym temperatura wynosić powinna nie mniej niż 14°C. Jeśli ze względu na rodzaje wykonywanych w okresie zimowym na otwartej przestrzeni prac, nie ma możliwości zapewnienia wskazanych pomieszczeń, pracownikom zapewnić trzeba w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednie źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Dbając o bezpieczeństwo pracowników zimą

Zima to okres, w którym pracownicy wykonujące swą pracę na otwartej przestrzeni narażeni są na zagrożenia, jakie niesie ze sobą ta pora roku. Zdarzyć mogą się poślizgnięcia, odmrożenia oraz choroby spowodowane np. wyziębieniem. W okresie zimowym warto zadbać o bezpieczeństwo pracowników, w tym o środki ochrony indywidualnej. Odzież robocza i ochronna, robocze i ochronne obuwie oraz inne dodatki chroniące przed zimnem znajduje zimowym okresem szczególne przeznaczenie. Ich wybór często dyktuje pogoda.

Zimowa odzież robocza i ochronna

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy zapewniają prawidłowo wyselekcjonowane narzędzia i sprzęt, odzież robocza oraz środki ochrony osobistej, w tym ubranie ochronne.
Odzież powinna być właściwie dobrana, ma być ciepła i odporna na przemakanie, ma również chronić przed podmuchami zimnego wiatru. Większość prac wykonywanych w warunkach zimowych wymaga wyposażenia pracowników w wysokiej jakości obuwie z podeszwą uniemożliwiającą przypadkowe poślizgnięcie się. Tak samo ważne jest wyposażenie pracownika oraz przestrzeganie korzystania z kasku ochronnego zabezpieczającego głowę przed przedmiotami spadającymi z wysokości, a także w sytuacji przewrócenia się na twardą powierzchnię. Nieodzowne są także należycie dobrane rękawice ochronne ciepłe i jednocześnie na tyle cienkie i ergonomiczne, by nie utrudniały trzymania narzędzi, zwłaszcza w trakcie wykonywania prac na ośnieżonych dachach, rusztowaniach czy podnośnikach koszowych.
Odzież bhp realizuje różnego rodzaju potrzeby. Najważniejszą jest ochrona ciała pracownika, dotycząca zarówno uszkodzenia ciała, jak i zabrudzenia. Odzież robocza kształtuje również wizerunek pracownika i zatrudniającej go firmy.
Sezon zimowy stawia przed pracodawcom wyzwania dyktowane warunkami atmosferycznymi, w tym znacznym spadkiem temperatur.

Czas dyktowany kalendarzem

Na pracodawcy zawsze spoczywa obowiązek dbania o bezpieczeństwo swoich pracowników, jednak czas dyktowany kalendarzem, czyli okres od 1 listopada danego roku do 31 marca roku następnego, to czas dodatkowych wyzwań i wzmożonej ochrony zdrowia i życia pracowników. Zima to szczególnie trudny czas, w którym występują:

 • opady śniegu,
 • zamiecie i zawieje,
 • uszkodzenia linii energetycznych,
 • pożary spowodowane dogrzewaniem pomieszczeń,
 • wiele innych wypadków losowych.

Wtedy to do pracy na otwartej przestrzeni, często w dość ciężkich warunkach przystępuje dużo osób, które wyposażyć trzeba nie tylko w odpowiednie urządzenia, ale przede wszystkim w odzież roboczą i ochronną do zimowych warunków przystosowaną.

Ocieplana odzież zapewniająca dobrą widoczność

Najważniejsze jest zapewnienie pracującym w zimowych warunkach osobom właściwej ocieplanej odzieży i obuwia, która zabezpieczą przed mrozem, wilgocią, opadami śniegu czy marznącego deszczu. Ochronne wyposażenie zimowe pracowników, ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie organizmu przed wychłodzeniem i odmrożeniami, a takie zapewnić może ocieplana odzież wysokiej jakości. Zawsze wybierać należy odzież certyfikowaną spełniającą odpowiednie normy. Wybierając na przykład zimową kurtkę ochronną należy zwrócić uwagę, by była lekka i nie krępowała ruchów. Wybierając odzież dostosowaną do zimowych warunków, zawsze pamiętać należy, że o tej porze roku dni są krótkie, szybko robi się ciemno, a i śnieżna zawierucha ograniczyć może widoczność pracownika. Osoby wykonujące pracę w pasie ruchu drogowego, służby niosące pomoc czy służby porządkowe, to pracownicy bardzo często narażeni nie tylko na zimno, ale również na słabą widoczność. Ich kurtki, spodnie, czapki, rękawiczki, a nawet buty posiadać powinny elementy odblaskowe.

Prace o zwiększonym ryzyku wypadkowości

Niektóre prace wykonywane w sezonie zimowym zakwalifikować można do grupy prac o zwiększonym zagrożeniu wypadkowym. Należą do nich między innymi:

 • usuwaniu lodu z chodników i jezdni,
 • prace na wysokości prowadzone w warunkach prowizorycznego zabezpieczenia, np. usuwanie śniegu z dachów, sopli lodu z krawędzi dachów, rynien i parapetów.

Do pracodawcy należy zorganizowanie pracy tak, by zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z powodu załamania się dachu. Zanim zacznie się odśnieżanie, teren prac zostać musi prawidłowo odgrodzony. Strefy niebezpieczne, gdzie dojść może do obsunięcia się śniegu, lodu lub zrzucenia narzędzi, dokładnie oznakowane przez użycie odpowiednich zabezpieczeń, między innymi taśm ostrzegawczych.

Posiłki profilaktyczne i napoje w okresie zimowym

Pracodawca obowiązany jest do zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje niezbędne ze względów profilaktycznych. Pracodawca zapewnia posiłki przede wszystkim, gdy ze względu na uciążliwość pracy oraz warunki mikroklimatyczne potrzebne jest uzupełnienie rezerw energetycznych pracownika. Katalog takich prac – obligujących do zapewnienia posiłku zawierają przepisy § 3 rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r.
Nieodpłatne posiłki przysługujące pracownikom w okresie zimowym powinny mieć formę jednego dania gorącego. W sytuacji, w której pracodawca nie ma możliwości zaopatrywania w posiłek ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy, jak również ze względów logistycznych, może zapewnić podczas pracy korzystanie z punktów gastronomicznych lub też przygotowanie posiłków we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.
W trakcie wykonywania pracy na zewnątrz przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC pracodawca zapewnia pracownikom odpowiednie napoje. Powinny być one dostępne w ciągu pełnej zmiany roboczej. Ich ilość w pełni zaspokajać powinna potrzeby pracowników.
Podobnie, jak w przypadku posiłków stanowiska pracy, na których przysługują napoje, jak również szczegółowe zasady ich wydawania ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. W sytuacji braku w zakładzie pracy organizacji związkowych, po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

WAŻNE! Pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

Nie tylko zimą, ale o tej porze roku szczególnie zadbać należy ozapewnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości . Zapewnia on komfort psychiczny przy wykonywanej pracy na wysokości. Stanowi podstawowe zabezpieczenie przed kalectwem oraz śmiercią. Ale to już temat na jedną z kolejnych publikacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej hurtowni na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.