BHP – jak zadbać o ochronę pracownika?

W wielu zakładach pracy występuje zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Wielokrotnie nie można całkowicie zlikwidować niebezpieczeństwa, jedyną dostępną opcją jest jego ograniczenia. Z tego względu tak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, określanych w skrócie BHP. Od przedsiębiorcy wymaga się przygotowania spisu obowiązujących zasad, czyli regulaminu pracy, przestrzeganie go, a także przekazanie zatrudnionym osobom środków ochrony indywidualnej. 

BHP — jak zabezpieczyć pracowników?

Pracownicy muszą mierzyć się z różnymi sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia. Jedyny skuteczny sposób, aby chronić zatrudnione osoby, polega na organizacji szkoleń, przekazaniu szczegółowych informacji na temat zagrożeń, a także wyposażeniu ich w odzież ochronną, buty robocze, a także środki ochrony indywidualnej. 

Odzież ochronna jako podstawa w dbaniu o bezpieczeństwo pracowników

Jeżeli w zakładzie pracy występuje, chociaż minimalne ryzyko pogorszenia stanu zdrowia albo zagrożenia życia zatrudnionych osób, wymagane jest nabycie odpowiedniej odzieży ochronnej. Do tej kategorii zalicza się spodnie robocze, buty robocze, kask ochronny, kombinezon roboczy i wiele innych. Odpowiednie wyposażenie sprawia, że ryzyko wypadku zostaje maksymalnie ograniczone, a jeżeli do niego dojdzie, poszczególne części ciała pracownika są lepiej chronione. 

W zakładach pracy występują następujące zagrożenia:

 • substancje chemiczne i biologiczne, 
 • wysoka albo niska temperatura, 
 • niebezpieczne gazy i inne substancje, 
 • ostre przedmioty, 
 • maszyny, które są w stanie poważnie uszkodzić ciało, 
 • prąd elektryczny, 
 • promieniowanie i inne.

Odzież ochronna jest wymagana także dla pracowników, Którzy pracują na zewnątrz w zmiennych warunkach atmosferycznych. Jesienią i zimą kurtka robocza oraz trzewiki robocze zapewnią wyższy komfort pracy i pożądane bezpieczeństwo. Produkty znajdą Państwo na stronie bezpieczenstwo-bhp.pl

Rękawice robocze i ochronne w zakładzie pracy

Rękawice robocze i ochronne odgrywają bardzo ważną rolę w niebezpiecznym otoczeniu, w którym ryzyko uszkodzenia ciała jest wysokie. Wybierając właściwy model rękawic BHP, pracodawca zabezpiecza palce oraz dłonie pracownika przed:

 • otarciami, 
 • skaleczeniami, 
 • poparzeniami.

Uszkodzenie palców i dłoni może przyczynić się do tymczasowego albo stałego uszczerbku na zdrowiu, co wiąże się także z nieobecnością w pracy. Uszkodzona dłoń nie może być wykorzystywana do wykonywania powierzonych obowiązków, wiąże się także z bólem i dyskomfortem. Właściwie dobrane rękawice są wygodne, nie utrudniają wykonywania pracy, a przede wszystkim zapewniają wysoki poziom ochrony. 

Producenci oferują dobrej jakości modele wykonane z wytrzymałych materiałów, które zabezpieczają nawet w bardzo wymagających warunkach.

Kask ochronny oraz ochrona twarzy w zakładzie pracy

Jedną z najbardziej wrażliwych części ciała człowieka jest głowa, która jest szczególnie narażona na wypadki i uszkodzenie — dla zatrudnionej osoby konsekwencje mogą być bardzo poważne. Jeżeli na głowę spadnie ciężki przedmiot, uszkodzeniu może ulec mózg, co stanie się przyczyną choroby, niepełnosprawności, a nawet śmierci. Kask ochronny oraz właściwie dopasowany hełm są utożsamiane z ochroną BHP i można je spotkać przede wszystkim na budowie. Pracodawca może zapewnić zatrudnionym osobom również maski, okulary ochronne, gogle oraz przyłbice

Pracownicy muszą chronić także swoje oczy. W tym celu pracodawca zapewnia im wymagane środki ochrony indywidualnej, które zabezpieczają oczy przed odpryskami, promieniowaniem i innymi zagrożeniami występującymi w firmie.  

Wybierając środki ochrony indywidualnej mające na celu zabezpieczenie twarzy i głowy trzeba zwrócić uwagę na zagrożenia występujące w zakładzie oraz komfort pracy.

Buty robocze i ochronne

Zarówno odzież ochronna, jak i buty robocze, na przykład trzewiki robocze pozwalają zabezpieczyć zatrudnione osoby przed warunkami atmosferycznymi, wpływem wysokiej oraz niskiej temperatury, niebezpiecznymi związkami chemicznymi, gazami, uszkodzeniami mechanicznymi i innymi zagrożeniami. Jeżeli wybierane ubrania są wyposażone w odblaskowe elementy, pracownik jest dobrze widoczny również po zapadnięciu zmroku. Odzież ostrzegawcza umożliwia pracę w warunkach ograniczonej widoczności, zapewniając przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Buty robocze muszą zostać dobrane do występujących zagrożeń, odporna na przebicie podeszwa pozwala chronić pracownika przed poważnym uszkodzeniem stopy. Podnosek z kolei odpowiada za zabezpieczenia palców i przedniej części stopy. Więcej w zakładce obuwie robocze i ochronne.

Szkolenia pracowników jako jeden ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa

Organizowanie szkoleń z zakresu BHP jest jednym z obowiązków pracodawców. Tylko w taki sposób zatrudnione osoby uzyskują informacje o występujących zagrożeniach, a także wiedzą, w jaki sposób zadbać o wysoki poziom bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach pracy oraz w całym zakładzie. Ta wiedza jest bardzo potrzebna dla zatrudnionych osób, gdyż biorą udział w stworzeniu bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Zanim pracownik rozpocznie wykonywania swoich obowiązków w zakładzie pracy, musi odbyć obowiązkowe szkolenie wstępne, a później w odgórnie wyznaczonych okresach pracodawca organizuje szkolenia okresowe. Jeżeli pracodawca nie zorganizuje szkoleń, pracownik może odmówić wykonywania pracy. 

Szkolenia BHP umożliwiają:

 • zdobycie umiejętności pozwalających na bezpieczne wykonywanie powierzonej pracy, 
 • zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • pozyskanie wiedzy na temat występujących zagrożeń, a także sposobów ich unikania, 
 • uzyskanie wiedzy oraz orientacji w czynnikach środowiska pracy.

W trakcie szkolenia wstępnego organizowany jest instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. 

Pracownik powinien odbyć szkolenie z pierwszej pomocy, dzięki nim każda zatrudniona osoba jest w stanie zapewniać bezpieczeństwo innych osób

Analiza stanu BHP w przedsiębiorstwie jako skuteczny sposób uniknięcia wypadków

Zapewniając pracownikom właściwą odzież i obuwie, a także środki ochrony indywidualnej i organizując szkolenia z zakresu BHP, pracodawca dba o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Jednak można przedsięwziąć także dodatkowe sposoby, a mianowicie raz w roku wykonać analizę stanu BHP. Mowa o bardzo przydatnym narzędziu, które służy do określania poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, a także porównaniu go z obowiązującymi normami. Za wykonanie analizy odpowiada pracownik służby BHP. Do wykonania niezbędnej oceny bierze pod uwagę profil produkcyjny, branżę, a także specyfikacją firmy. Sama analiza, jak i wnioski, które uzyska, posłużą do zaplanowania działań profilaktycznych oraz naprawczych. Głównym celem analizy jest poprawa sytuacji w firmie oraz obniżenie kosztów funkcjonowania. Korzyści są dostrzegane zarówno przez pracowników, jak i pracodawcę.

Przygotowanie wymaganej dokumentacji BHP

Osoby odpowiadające za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie przygotowują wiele potrzebnych dokumentów, a wśród nich:

 • rejestry badań i karty pomiarów czynników szkodliwych, 
 • rejestry szkoleń, 
 • wykazy prac zabronionych dla kobiet oraz osób młodocianych, 
 • tabele norm przydziału odzieży oraz obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, 
 • dokumentację powypadkową pozwalającą na wyznaczenie okoliczności oraz przyczyn wypadków, a także dokumentację z tym związana, 
 • współuczestnictwo w ocenie ryzyka zawodowego albo w badaniach środowiska pracy.

Zanim w zakładzie pracy dojdzie do jakichkolwiek działań umożliwiających poprawę poziomu bezpieczeństwa, trzeba wykonać analizę. 

Podjęcie takich kroków jest bardzo ważne ze względu na kontrole wykonywane przez Inspektorów Państwowych Inspekcji Pracy. Inspektorzy sprawdzają między innymi, czy zatrudniona osoba została zapoznana z instrukcjami BHP, instrukcjami obsługi oraz dokumentacją techniczno-rozruchową maszyn i urządzeń występujących w zakładzie pracy. Zanim pracownik rozpocznie pracę, pracodawca musi mieć pewność, że dokładnie zrozumiał on udostępniane instrukcje, wie jakie zagrożenia występują w zakładzie pracy, a także zna sposoby, jak się przed nimi chronić. 

Jeżeli zatrudniona osoba nie uzyskała potrzebnych kwalifikacji i umiejętności oraz nie zna przepisów i zasad BHP, nie może zostać dopuszczona do pracy. Te zasady są szczególnie istotne w pracach niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy a obowiązujące przepisy

Rozdział 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera dokładne instrukcje związane z pracami szczególnie niebezpiecznymi. Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się:

 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe oraz montażowe wykonywane bez wstrzymania ruchu zakładu pracy albo jego części, 
 • pracy w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
 • pracy przy zastosowaniu materiałów niebezpiecznych, 
 • prace na wysokości.

Jakie narzędzia podnoszą poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy?

Zapewnienie bezpieczeństwa dla pracowników jest bardzo istotne, dlatego pracodawca ma możliwość skorzystania z dofinansowania zakupu narzędzi, pozwalających chronić zdrowie oraz życie zatrudnionych osób. Można starać się o dofinansowanie z ZUS. 

Urządzenia i narzędzia mogą mieć następujące przeznaczenie:

 • zapewnienie bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń oraz miejsc pracy, 
 • urządzenia zabezpieczające przed hałasem oraz drganiami mechanicznymi i promieniowaniem elektromagnetycznym, 
 • oświetlenie miejsc oraz stanowisk pracy i zabezpieczenie przed promieniowaniem optycznym, 
 • zabezpieczenie przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną, 
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza, 
 • sprzęt oraz urządzenia wykorzystywane do poprawy bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy, 
 • sprzęt oraz urządzenia wykorzystywane do ograniczenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracowników, 
 • sprzęt oraz urządzenia mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy, kiedy zatrudnione osoby są narażone na czynniki chemiczne oraz szkodliwe czynniki biologiczne, 
 • środki ochrony indywidualnej, 
 • sprzęt używany do ograniczenia prac ręcznych – transportowych.

Środki oraz formy zwiększenia popularności i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

W celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracownik powinien zostać potraktowany indywidualnie. W tym celu wykorzystywane są:

 • artykuły w gazetce zakładowej, plakaty informacyjne znajdujące się na obszarze zakładu pracy, 
 • książki, kodeksy, gazety, broszury oraz ulotki informacyjne przekazywane zatrudnionym osobom, 
 • informacje udostępniane na stronach firmowych oraz w mediach społecznościowych, 
 • znaki graficzne oraz ilustrowane instrukcje stanowiskowe, 
 • filmy, prezentacje w czasie odpraw oraz innych spotkań, 
 • rozszerzone szkolenia BHP, również z zakresu pierwszej pomocy, 
 • radiowęzeł zakładowy, 
 • maile, newsletter dedykowany dla pracowników, 
 • imprezy pracownicze, na których organizowane są pokazy praktyczne, chociażby z wykorzystaniem gaśnicy albo instrukcje dotyczące pierwszej pomocy.

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy — kilka słów podsumowania

Bezpieczeństwo i higiena pracy odgrywają bardzo istotną rolę w każdym zakładzie, bez względu na charakter prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście, występujące zagrożenia nie zawsze są takie same, dlatego pracodawca musi wykonać szczegółową analizę, a następnie wyposażyć pracowników w wymagane środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie, a także inne narzędzia i urządzenia podwyższające poziom bezpieczeństwa. 

W każdym zakładzie pracy musi znaleźć się także dobrze wyposażona apteczka, gdyż do wypadku może dojść na każdym stanowisku pracy, nawet takim, które na pozór wydaje się bezpieczne i spokojne. 

Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, a także obowiązki powierzane pracownikom, w zakładzie obowiązują właściwe procedury, a także wyposażenie BHP. Odpowiednia ochrona musi zostać zastosowana jeszcze zanim dojdzie do wypadku – w przeciwnym wypadku konsekwencje są bardzo poważne, a pracodawca musi liczyć się z nałożonymi sankcjami karnymi.