Obowiązki pracodawcy wobec pracowników niepełnosprawnych

Niepełnosprawny pracownik - prawa i obowiązki

Pracodawca zatrudniający osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności powinien zaadaptować stanowiska ich pracy oraz dojście do nich, tak aby spełnić możliwości i potrzeby tych pracowników, wynikające z obniżonej sprawności. Obowiązek pracodawcy wobec osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności odnosi się do zapewnienia, odpowiedniej do zachodzącej niepełnosprawności pracowników:

  • szerokości oraz sposobu otwierania drzwi,
  • dodatkowego wyposażenia dającego możliwość poruszanie się po schodach lub dotarcie do stanowiska pracy z pominięciem schodów,
  • korzystania z toalet, umywalek i natrysków, przez przystosowanie tych urządzeń, jak również dojścia do nich.

Wszystkie te adaptacje w zakresie sanitarno-higienicznym wynikające z niepełnosprawności pracowników, zgodne muszą być z przepisami techniczno-budowlanymi.
Takie same wymogi przepisów BHP dotyczą przystosowania samych stanowisk pracy oraz niezbędnych urządzeń do możliwości pracowników niepełnosprawnych.
Niesamowicie istotną rzeczą w środowisku pracy zatrudniającym niepełnosprawnych jest dostosowanie dróg komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacji podczas pożaru.Pracodawca ma obowiązek dostosowania stanowisk pracy i dojść do nich do potrzeb oraz możliwości pracowników niepełnosprawnych, które wynikają z ich zmniejszonej sprawności.


Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.