Okresowe szkolenia BHP – co musisz o nich wiedzieć?

Cała idea obowiązkowych szkoleń BHP wynika z konieczności zapoznania się pracownika ze specyfiką danego stanowiska oraz z zagrożeniami, mogącymi na niego czekać w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Dzięki szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dowiaduje się między innymi, jak przeciwdziałać zagrożeniom oraz jak zachować się w sytuacji konkretnego zdarzenia.

Wymóg ponawiania szkoleń

Przed przystąpieniem do pracy, każdego kandydata na dane stanowisko czeka załatwienie kilku niezbędnych formalności. Gdy lekarz medycy pracy, po poddaniu się przez kandydata zleconym przez niego niezbędnym badaniom lekarskim, wyrazi zgodę na przystąpienie do pracy jednym z kolejnych elementów jest szkolenie wstępne na danym stanowisku.

Szkolenia przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku są obowiązkowe. Jednak każdy pracodawca pamiętać musi również o obowiązku systematycznego przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu BHP dla swoich pracowników. Ma to na celu przypomnienie pracownikom niezbędnej wiedzy, utrwalenie jej oraz zapoznania z nowościami w dziedzinie bhp oraz przepisami, jakie pojawiły się od czasu ich poprzedniego szkolenia. Taka aktualizacja wiedzy, może mieć niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo ich samych oraz otoczenia, w którym wykonują pracę.

Pamiętać należy, że częstotliwość szkoleń okresowych BHP jest różna i zależy od specyfiki danego stanowiska.

Co jaki czas szkolenia okresowe?

Jak już zostało to zasygnalizowane, wszystko zależy od specyfiki danego zawodu bądź zajmowanego stanowiska. I tak, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy  powinny być odnawiane:

  • stanowiska robotnicze związane z wykonywaniem prac niebezpiecznych – raz w roku;
  • standardowe stanowiska robotnicze, na których nie występują prace niebezpieczne – raz na 3 lata;
  • pracownicy administacyjno-biurowi – raz na 6 lat;
  • pracodawca i osoby, które zarządzają innymi pracownikami: kierownicy, mistrzowie, brygadziści – raz na 5 lat;
  • pracownicy BHP oraz osoby wykonujące zadania tej służby – raz na 5 lat;
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji – raz na 5 lat.

Jak widać, w większości przypadków szkolenia BHP nie muszą odbywać się zbyt często. Jednak z racji konieczności ich przeprowadzania pracodawca musi poddać się ich organizacji.

Zwolnienie ze szkolenia okresowego

Ze zwolnienia ze szkolenia okresowego bhp skorzystać może osoba, która przedstawi aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego bądź odbyła w tym okresie okresowe szkolenie bhp konieczne dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, pod warunkiem, że jego program uwzględnia tematykę wymaganą programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe bhp zakończone musi być egzaminem przeprowadzonym przez organizatora szkolenia. Odbycie szkolenia potwierdzone powinno być zaświadczeniem, które przechowywać należy w części B akt osobowych pracownika.

Kto może przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Wszelkie wytyczne dotyczące samych szkoleń, warunków do ich przeprowadzania oraz osób prowadzących ujęte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z wytycznych tych, jasno wynika, iż osoba, która przeprowadza szkolenia BHP, musi posiadać odpowiedni zasób wiedzy, kwalifikacje, doświadczenie oraz przygotowanie dydaktyczne. Sami zaś organizatorzy powinni zapewnić także program kursu dla poszczególnych stanowisk, odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia tego typu szkolenia oraz sprzęt dydaktyczny. Powinni czuwać także nad prawidłowym przebiegiem szkolenia.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.