Kategorie
Jak przebiega wstępne szkolenie BHP?

Jak przebiega wstępne szkolenie BHP?

Utworzono: 2018-07-28

Instruktaż ogólny BHP

Instruktaż ogólny przeprowadzony musi być w taki sposób, aby zapoznać pracownika z zawartymi w Kodeksie pracy przepisami BHP, regulaminem pracy obowiązującym pracowników w danym przedsiębiorstwie, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Instruktaż ogólny z zasad BHP odbywają:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci - praktykanci
 • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca  zadania tej służby u danego pracodawcy bądź pracodawca, jeśli sam  wykonuje takie zadania. Może go też przeprowadzić wyznaczony przez pracodawcę pracownik, który posiada zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający należytą realizację programu instruktażu, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas tego szkolenia zajmować powinien trzy godziny lekcyjne.

Przebieg wstępnego ogólnego szkolenia BHP

Wstępne szkolenie BHP powinno zawierać szczegółową tematykę, którą szkoleniowiec przekazuje szkolonemu, a następnie weryfikuje przyswojoną przez niego wiedzę.
Szczegółowa tematyka ogólnego szkolenia BHP zawierać powinna:

 1. Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów bądź zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 5. Zagrożenia wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy, podstawowe środki zapobiegawcze.
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, mające związek z obsługą urządzeń technicznych.
 7. Porządek i czystość w miejscu pracy, ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 8. Profilaktyczna opieka lekarska, zasady jej sprawowania w stosunku do stanowiska osoby szkolonej.
 9. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 10. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Przebieg instruktażu stanowiskowego

Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik wykonywać będzie swą pracę. Jego celem jest zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na danym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami, a także z metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż ten obejmować powinien następujące etapy:

 1. Rozmowę wstępną instruktora – bezpośredniego przełożonego z pracownikiem.
 2. Pokaz i objaśnienie przez instruktora wszelkich czynności, które pracownik ma wykonywać na stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy.
 3. Próbne wykonanie czynności przez szkolonego pracownika oraz ewentualna ich korekta przez instruktora.
 4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

Instruktaż stanowiskowy zakończyć powinno sprawdzenie wiadomości z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. Pozytywne zdanie sprawdzianu z uzyskanej wiedzy stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika do pracy na określonym stanowisku. Czas trwania szkolenia na danym stanowisku uzależniony powinien być od przygotowania zawodowego pracownika, stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Menu

Szukaj

Cart

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0.00 zł Podatek
0.00 zł Suma

Zobacz koszyk

Zawartość schowka

Brak produktów

» Zobacz schowki